Zmiany te wprowadza wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które określa zasady prowadzenia dokumentacji medycznej przez placówki ochrony zdrowia. Dotychczas dokumentacja ta była prowadzona albo przez lekarza odpowiedzialnego za leczenie danego pacjenta, albo przez ordynatora kierującego oddziałem, na którym przebywał chory. Nowelizacja rozporządzenia daje takie uprawnienia także innym lekarzom, którzy kierują oddziałem. W praktyce oznacza to, że za prowadzenie historii choroby pacjenta będzie odpowiedzialny konsultant. Tym samym resort zdrowia sankcjonuje prawnie możliwość kierowania oddziałem w tzw. systemie konsultanckim. Ma to ograniczyć rolę ordynatorów, którym często zarzucano, że w ich rękach skupia się zbyt duża władza, co może rodzić patologie związane na przykład z ustalaniem kolejności pacjentów w szpitalnych kolejkach.

Konsultant będzie mógł nie tylko dokonywać wpisów do dokumentacji medycznej pacjentów, ale też wypisywać ich ze szpitala po zakończeniu leczenia. Do jego obowiązku będzie również należało wystawienie na podstawie historii choroby karty informacyjnej, gdzie znajdują się dane dotyczące pobytu pacjenta w szpitalu.

Dzisiaj wchodzi też w życie kolejne rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące zasad odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. Nowela zakłada, że staż cząstkowy, który odbył lekarz stażysta, powinien zakończyć się kolokwium, które pozwoli na sprawdzenie zdobytej przez niego wiedzy teoretycznej. Kolokwium przeprowadza albo ordynator oddziału, albo inna osoba kierująca oddziałem, na którym młody lekarz odbywał część stażu. W przypadku lekarza, który kształcił się w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, za przeprowadzenie testu odpowiada osoba wyznaczona przez okręgową radę lekarską.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 160, poz. 1135).

■ Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. nr 160, poz. 1137).