NOWE PRAWO Obecny nabór kandydatów do służby w policji zostanie uproszczony i uelastyczniony.

NOWOŚĆ

Policja, która ma braki kadrowe, chce zwiększyć liczbę chętnych starających się o służbę w policji. Zmiany te wprowadza opublikowane wczoraj rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postępowanie kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz.U. nr 170, poz. 1202). Zacznie obowiązywać od 3 października 2007 r.

Test sprawdzający wiedzę kandydata będzie miał charakter rankingowy. Uzyskanie nawet niewielkiej ilości punktów z jednej części egzaminu nie spowoduje więc, tak jak dotychczas, przerwania postępowania kwalifikacyjnego. Test teoretyczny obejmie wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i bezpieczeństwa. Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim otrzymają dodatkowe punkty. Najbardziej preferowani będą kandydaci po ukończeniu prawa, ekonomii czy informatyki. Nie każdy kandydat do służby będzie musiał udowodnić swoją wiedzę. Testu nie napiszą na przykład piloci i lekarze, wobec których prowadzone będzie postępowanie uproszczone. Ma to być zachętą do podjęcia przez nich służby.

Oprócz testu z wiedzy zasada rankingowa obejmie ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny i tzw. wywiad zorganizowany, który ma badać głównie motywację kandydata do służby. Maksymalnie będzie można uzyskać 200 punktów: z testu wiedzy i oceny sprawności fizycznej po 40 punktów, z testu psychologicznego i wywiadu zorganizowanego po 60 punktów. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona lista rankingowa. Osoby, które otrzymają łącznie największą liczbę punktów, zostaną przyjęte do służby.

Kolejną nowością jest rezygnacja z obowiązku składania przez kandydata zaświadczenia o niekaralności wydawanego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Sławomir Weremiuk, naczelnik wydziału prasowego Komendy Głównej Policji, podkreśla, że będzie to powodować oszczędność czasu i pieniędzy dla wszystkich, którzy chcą znaleźć pracę w policji.

- Przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydat jest wszechstronnie sprawdzany w odpowiednich kartotekach i rejestrach. Po raz drugi, gdy przejdzie postępowanie kwalifikacyjne - dodaje podkomisarz Sławomir Weremiuk.

Nabór do służby będzie prowadzony w sposób ciągły, co oznacza, że procedura kwalifikacyjna rozpocznie się już w momencie złożenia dokumentów przez kandydata. Zrezygnowano więc z dotychczasowej formy postępowania, które rozpoczynało się od dnia ogłoszenia przez komendanta głównego policji terminów i limitów przyjęć do służby w policji.

Określono też, kiedy nie dojdzie w ogóle do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego oraz przyczyny jego przerwania lub zakończenia.

103,4 tys. osób pracuje obecnie w policji

6,1tys. etatów jest do obsadzenia w policji

Anna Szewczyk

anna.szewczyk@infor.pl