Niektóre transakcje pomiędzy spółkami polegają na przekazaniu wszystkich lub części pracowników nowemu pracodawcy. Czy każde przejście pracowników odbywa się na podstawie art. 231 kodeksu pracy? Czy dopuszczalne jest ominięcie tych przepisów?

Przejście części lub całości zakładu pracy na innego pracodawcę powoduje automatyczne przejście pracowników. Dotyczy to wszystkich osób pozostających w stosunku pracy i związanych z przejmowanym zakładem pracy lub jego częścią.

Teoretycznie, możliwe jest rozwiązanie dotychczasowych umów o pracę oraz zawarcie nowych umów z nowym pracodawcą. W takim przypadku dotychczasowy pracodawca będzie musiał wypłacić ekwiwalent za urlop oraz odprawy z tytułu tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, jeżeli zatrudnia powyżej 20 pracowników.

Co się stanie w przypadku, gdy przejście pracowników zostanie dokonane w powyższy sposób, a okoliczności sprawy będą wskazywać, że transfer powinien być dokonany w ramach art. 231 kodeksu pracy? W takiej sytuacji automatycznie nastąpi skutek opisany w kodeksie pracy. Oznacza to, że nowo podpisane umowy przez nowego pracodawcę nie będą miały co do zasady mocy prawnej. Należy uznać, iż jedynie nowe postanowienia, bardziej korzystne niż dotychczasowe umowy o pracę, pozostaną w mocy. W pozostałej części będą nadal obowiązywać warunki pracy, które obowiązywały u poprzedniego pracodawcy. Ponadto wiążące dla nowego pracodawcy będą warunki pracy i płacy wynikające z regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania obowiązujących u dotychczasowego pracodawcy.

Ominięcie przepisów art. 231 k.p. spowoduje również brak wysłania zawiadomienia do pracowników lub związków zawodowych na 30 dni przed przejściem zakładu pracy. Przy braku w zakładzie związków zawodowych ryzyko odpowiedzialności pracodawcy jest niewielkie. Teoretycznie może on odpowiadać za szkodę wobec pracownika na zasadach ogólnych. W sytuacji gdy u pracodawcy istnieją związki zawodowe, brak wysłania zawiadomienia jest zagrożony sankcją karną.

W sytuacji omawianej w dzisiejszej Akademii nie będzie możliwości wyłączenia stosowania zasad odpowiedzialności nowego pracodawcy za zobowiązania powstałe przed przejściem zakładu pracy. Nie zostaną one wyłączone poprzez rozwiązanie poprzednich stosunków pracy i nawiązanie nowych.

Katarzyna Dulewicz

radca prawny i partner CMS Cameron McKenna