Czy trzeba zsumować okresy zasiłkowe

Pracownik wystąpił z wnioskiem o urlop i zasiłek macierzyński od 1 marca 2009 r. Musiał zająć się dzieckiem z powodu choroby i pobytu w szpitalu po porodzie jego żony - matki dziecka. Dziecko urodziło się 4 stycznia 2009 r. Przebywało z matką w szpitalu do 20 lutego 2009 r. Czy pracownikowi przysługuje urlop i zasiłek?

Tak

Ojciec dziecka ma prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego z tytułu opieki nad dzieckiem, którego matka po porodzie przebywa w szpitalu. Jest to jednak możliwe dopiero po wykorzystaniu przez matkę dziecka ośmiu tygodni urlopu i zasiłku macierzyńskiego. W przedstawionej sytuacji warunek ten jest spełniony, ponieważ osiem tygodni urlopu i pobierania zasiłku przez matkę dziecka upłynęło 28 lutego 2009 r. Ojciec dziecka ma zatem prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego od 1 marca 2009 r. do końca pobytu matki dziecka w szpitalu, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kończy się udzielony jej urlop macierzyński, tj. maksymalnie do 23 maja 2009 r. Jeżeli pobyt matki dziecka w szpitalu będzie krótszy, wówczas po powrocie do domu będzie ona korzystać z urlopu i zasiłku macierzyńskiego do 23 maja 2009 r. Okres urlopu macierzyńskiego i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla matki i ojca dziecka nie może bowiem przekraczać łącznie wymiaru określonego dla pracownicy z tytułu urodzenia dziecka.

W celu ustalenia prawa do urlopu i zasiłku macierzyńskiego ojciec dziecka powinien w swoim zakładzie pracy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie ze szpitala o dacie przyjęcia ubezpieczonej - matki dziecka do szpitala oraz zaświadczenie o okresie przysługującego i wypłaconego jej zasiłku macierzyńskiego. Po wypisaniu matki dziecka ze szpitala pracownik musi niezwłocznie o tym fakcie poinformować swojego pracodawcę i udokumentować datę wypisu ze szpitala zaświadczeniem.

Podstawa prawna

● Art. 180 par. 61 - 63 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

● Art. 29 ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy ojciec wykorzysta przerwany urlop
- Czy po ośmiu tygodniach można wrócić do pracy
- Czy ojciec adopcyjny otrzyma świadczenie
- Czy nieubezpieczonej przysługuje zasiłek
- Czy przedsiębiorca dostanie zasiłek z ZUS

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.