Aby zostać pracownikiem służby cywilnej, trzeba przystąpić do naboru. Osoba, która w trakcie rekrutacji zostanie uznana za najlepszego kandydata na określone stanowisko w służbie cywilnej, jest zatrudniana w urzędzie. Najpierw na czas określony 12 miesięcy. Umowę z kandydatem do pracy zawiera dyrektor generalny. Może ona zostać rozwiązana przez obie strony za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Najpierw służba przygotowawcza

W czasie trwania tej umowy dyrektor generalny kieruję taką osobę do odbycia służby przygotowawczej. Ma ona na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do właściwego wykonywania obowiązków służbowych. Dzięki służbie przygotowawczej pracownik na przykład z wykształceniem inżynierskim może poznać lepiej zasady funkcjonowania administracji państwowej oraz jej struktury.

PRZYKŁAD: KARIERA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Etapy awansu:

● zatrudnienie na podstawie rocznej umowy na czas określony

● odbycie służby przygotowawczej i zaliczenie końcowego egzaminu

● pierwsza ocena

● zatrudnienie na czas nieokreślony po uzyskaniu pozytywnej oceny

● możliwość awansu na kolejne stanowisko

● ocena okresowa co 2 lata

● możliwość przystąpienia po dwóch latach do postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego

● dwa lata pracy na samodzielnym stanowisku w urzędzie umożliwia staranie się o stanowisko dyrektora departamentu

Zakres i czas trwania służby przygotowawczej konkretnego pracownika określa dyrektor generalny na podstawie opinii kierownika komórki zatrudniającej pracownika, zwykle dyrektora departamentu. Opinia dotyczy poziomu przygotowania nowo zatrudnionej osoby do wykonywania obowiązków wynikających z opisu zajmowanego przez nią stanowiska pracy.

Służba przygotowawcza nie powinna trwać dłużej niż cztery miesiące, powinna też zakończyć się nie później niż z upływem ośmiu miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika. Na jej zakończenie pracownik zdaje egzamin. Zakres, sposób przeprowadzania oraz warunki zaliczania egzaminu określa dyrektor generalny.

Nie wszyscy jednak muszą przystępować do odbycia służby przygotowawczej. Z mocy ustawy zwolnieni z niej są absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Również na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, dyrektor generalny urzędu może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Takimi pracownikami są najczęściej osoby z wykształceniem prawniczym lub administracyjnym.

Egzamin muszą zdać wszyscy

Nowa ustawa wprowadziła obligatoryjnie dla wszystkich bez względu na doświadczenie i posiadaną wiedzę egzamin końcowy ze służby przygotowawczej. Będzie on przeprowadzany w urzędzie, a skład komisji egzaminacyjnej, zakres egzaminu i warunki jego zaliczenia określi dyrektor generalny.