Pracownicy uczelni i instytutów naukowych, parków przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych mogą korzystać z bezpłatnych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, finansowanych ze środków UE. To efekt trzech ubiegłorocznych konkursów, w których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dotacje w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Granty otrzymały 32 instytucje realizujące projekty z sektora Badania i Rozwój. Wykaz firm szkolących można znaleźć na stronie internetowej resortu nauki.

- Dajemy pieniądze na to, żeby eksperci nauczyli pracowników nauki, jak mają sprzedawać wyniki swoich badań. Generalnym celem tego działania jest oparcie gospodarki na wiedzy. Chodzi o to, żeby pomysły nauki trafiały na rynek i wspierały przedsiębiorców - tłumaczy Małgorzata Szymańska z Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Praktyki w Europie

O tym, jak się to robi za granicą, mieli już okazję przekonać się pierwsi uczestnicy dofinansowanego przez resort nauki projektu Grupy Euro-Centrum z Katowic.

W lutym 15 osób wzięło udział w czterodniowym szkoleniu w parku przemysłowym Technopolis w Finlandii. Obecnie, w drugiej edycji, uczestniczy kolejne 15 osób.

- Naukowcy uczą się, jak najlepiej zarządzać i komercjalizować wiedzę oraz tworzyć ofertę usług dla potencjalnych małych i średnich przedsiębiorców - informuje Katarzyna Papież -Pawełczak, menedżer projektu.

W kwietniu kolejni uczestnicy pojadą do Hiszpanii. W Ośrodku Przekazu i Innowacji w Maladze będą się zapoznawać z procesem międzynarodowego transferu technologii. Oprócz szkoleń zagranicznych, organizatorzy oferują też kursy w kraju. Ich uczestnicy będą się uczyć skutecznych negocjacji biznesowych, prawa własności intelektualnej oraz zarządzania projektem.

Dla kogo szkolenia

Grupą docelową tych kursów są pracownicy jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, parków naukowo-przemysłowych i inkubatorów technologicznych.

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest wyższe wykształcenie, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w szkoleniu, doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, a także udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych.

Projekt jest adresowany do mieszkańców czterech województw: śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Będzie realizowany do maja 2010 roku. W tym czasie zostanie przeszkolone 120 osób. Wszystkie szkolenia są dla uczestników bezpłatne. Na ich organizację Grupa Euro-Centrum otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prawie 2 mln zł dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie otrzymała także Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (1,8 mln zł dotacji) oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (ponad 1,2 mln zł). W ramach partnerstwa obie instytucje realizują dwa projekty w formule studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami badawczymi oraz PR w badaniach naukowych. Program obu kierunków studiów obejmuje 200 godzin nauki.

- W programie studiów dotyczących zarządzania projektami badawczymi skupiamy się na uczeniu, jak starać się o granty naukowe, a w drugim projekcie uczymy naszych studentów, jak upowszechniać wyniki badań naukowych - mówi Anna Nowacka, specjalista ds. projektów Centrum Studiów Podyplomowych WSEI.

W pierwszym projekcie zostanie przeszkolonych 120 osób, w drugim - 100.

Uczestnikami mogą być wszyscy pracownicy jednostek naukowych, z wyłączeniem personelu administracyjnego. Oba projekty mają zasięg ogólnopolski, ale na razie są realizowane tylko w Lublinie. Obie instytucje prowadzą obecnie nabór na obydwa kierunki studiów w Rzeszowie. Docelowo miejscem odbywania szkoleń będą także Kielce. Studia są dla uczestników bezpłatne. Organizatorzy pokrywają wszystkim studentom koszty zajęć, materiałów szkoleniowych, wyżywienia, a także weekendowego wyjazdu integracyjnego.

Projekty będą realizowane do października 2010 roku.

Plany na 2009 rok

W tym roku oferta szkoleniowa dla ludzi nauki powinna być jeszcze bogatsza.

W kwietniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosi bowiem trzy kolejne konkursy na wybór projektów szkoleniowych.

Do podziału między beneficjentów będzie kwota 41 mln zł.

Docelowo na lata 2007-2013 na Działanie 4.2 jest przeznaczone aż 61,5 mln euro.