Co rok trzynastka

Pracownikom i urzędnikom służby cywilnej przysługuje też tzw. 13 pensja. Jest ona wypłacana do końca marca następnego roku. Szczegółowe zasady wypłacania trzynastki określa ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 z poźn. zm.). Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymaną przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

PRZYKŁAD: CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY PRACY

Pracownik służby cywilnej, który był zatrudniony w urzędzie trzy lata i rozwiązał umowę w czerwcu, otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne. Będzie ono proporcjonalnie pomniejszone o okres, w którym przestał pracować w urzędzie. Nie otrzyma jej bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę, ale tak jak pozostali pracownicy, w roku następnym. Trzynastej pensji nie otrzyma natomiast osoba, która zatrudniona została w urzędzie we wrześniu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje bowiem tylko osobom, którzy byli zatrudnieni w urzędzie co najmniej przez 6 miesięcy w danym roku.

Fundusz nagród

Każdy urząd musi też w części swojego budżetu przeznaczonego na płace wydzielić tzw. fundusz nagród w służbie cywilnej. Musi on wynosić co najmniej 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych. W zależności od urzędów, nagrody wypłacane są co kwartał lub nawet co miesiąc. Dyrektor generalny urzędu podaje dyrektorom departamentów wysokość kwoty, która następnie jest przez nich dzielona i przyznawana pracownikom i urzędnikom. Nagrody te mają charakter uznaniowy. Kryteria przyznawania mogą być dowolne. Najczęściej jednak brana jest pod uwagę jakość wykonywanej pracy, zaangażowanie i zajmowane stanowisko.

Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w komórce egzekucyjnej urzędu skarbowego na stanowisku komornika skarbowego, poborcy skarbowego, starszego poborcy skarbowego, referenta, starszego referenta, inspektora i starszego inspektora, za wykonywanie czynności egzekucyjnych do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje tzw. wynagrodzenie prowizyjne. Jest ono określone procentowo. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju wykonywanych zadań.

Odprawa na odejście

Członkom korpusu służby cywilnej odchodzącym na emeryturę lub rentę przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa może wzrosnąć do wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik lub urzędnik przepracował w służbie cywilnej co najmniej 20 lat. Tak jak w przypadku nagrody jubileuszowej, do okresu pracy niewliczane jest zatrudnienie w partii komunistycznej, jak też w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

Dłuższy urlop dla urzędników

Nowa ustawa o służbie cywilnej wprowadziła też dodatkowy urlop wypoczynkowy wyłącznie dla urzędników służby cywilnej. Przysługuje im corocznie w wymiarze wynoszącym po pięciu latach zatrudnienia w służbie cywilnej jeden dzień. Urlop ten wzrasta z każdym rokiem pracy o jeden dzień aż do osiągnięcia 12 dni. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wlicza się też okres zatrudnienia w administracji publicznej.

Podstawa prawna

● Art. 85-105, art. 206 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505).

● Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. nr 12, poz. 79).