Nagroda jubileuszowa

Ustawa o służbie cywilnej przewiduje też nagrodę jubileuszową. Po raz pierwszy jest ona wypłacana po 20 latach pracy w służbie cywilnej i wynosi 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Kolejne nagrody wypłacane są co pięć lat. Najwięcej można otrzymać po 45 latach pracy, bo aż 400 proc. tego wynagrodzenia. Pracownik nabywa prawo do tej nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do jego otrzymania. W przypadku gdy pracownik odchodzi na emeryturę lub rentę, a do otrzymania nagrody brakuje mu mniej niż 12 miesięcy, otrzymuje ją. Wówczas jest ona wypłacana w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Pieniądze za dodatkowe zadania

Urzędnikowi lub pracownikowi za wykonanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, których nie przewiduje zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy, przysługuje dodatek zadaniowy. Jest on wypłacany wraz z wynagrodzeniem zasadniczym przez cały okres przewidziany na jego realizację.

PRZYKŁAD: PRAWO DO DODATKU ZADANIOWEGO

Na podstawie decyzji ministra został powołany zespół, którego zadaniem ma być opracowanie nowej strategii zarządzania i zmian struktury urzędu. Do jego składu został powołany starszy specjalista z departamentu kadr. Dyrektor departamentu kadr może wystąpić do dyrektora generalnego z wnioskiem o przyznanie pracownikowi dodatku zadaniowego na okres działania zespołu. Ten stwierdzając, że praca w zespole wiąże się z dodatkowymi zadaniami, może przyznać mu dodatek zadaniowy. Jego wysokość nie jest jednak określona w przepisach i zależy wyłącznie od decyzji dyrektora generalnego.

Dodatek tylko dla urzędników

Urzędnik służby cywilnej oprócz omówionych wcześniej składników wynagrodzenia ma jeszcze prawo do dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego. Dodatek ten to iloczyn kwoty bazowej i mnożnika, którego wysokość zależy od stopnia służbowego urzędnika. Tabelę stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej, służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej - stanowi załącznik nr 3 do cytowanego rozporządzenia. Obecnie urzędnicy z pierwszym stopniem służbowym otrzymują go w wysokości 880 zł brutto. Przy najwyższym, dziewiątym stopniu, mógłby on wynieść blisko 5 tys. zł brutto. Na razie jednak najwyższego stopnia nie otrzymał jeszcze żaden urzędnik.