Dodatek ojcowski w Finlandii przyznawany jest w rodzinie mieszkającej w jednym gospodarstwie domowym, a wysokość świadczenia uzależniona jest od wcześniejszych zarobków ojca dziecka.
W trakcie trwania urlopu ojcowskiego fiński instytut ubezpieczeń społecznych Kela wypłaca dodatek ojcowski (paternity allowance). Żeby zakwalifikować się do otrzymywania dodatku, ojciec dziecka nie może pracować lub studiować w pełnym wymiarze podczas urlopu ojcowskiego. Jeśli osobą ubiegającą się o dodatek jest student pobierający specjalne świadczenie na naukę (Study Grant), może otrzymywać dodatek ojcowski, pod warunkiem że studiuje w niepełnym wymiarze godzin, żeby móc zaopiekować się dzieckiem. Beneficjentem świadczenia może zostać osoba, która mieszka w Finlandii przez co najmniej 180 dni bezpośrednio poprzedzających planowaną datę porodu dziecka.
Generalnie, aby otrzymywać dodatek, ojciec i matka dziecka muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym. Jednak świadczenie może być wypłacane, jeśli rodzice są małżeństwem i mieszkają osobno ze względu na pracę lub z innych dopuszczalnych powodów. Ojciec dziecka, który nie mieszka ze swoją rodziną z powodu rozpadu związku małżeńskiego, nie jest uprawniony do otrzymywania dodatku rodzicielskiego.

Wysokość świadczenia

Kwota dodatku ojcowskiego obliczana jest w taki sam sposób jak dodatek macierzyński czy rodzicielski. Zależy od opodatkowanych zarobków i statusu (osoba pracująca, ucząca się, chora lub niezatrudniona), a także od zmian w dochodach. Istnieje minimalna stawka (22,04 euro), którą beneficjant ma zagwarantowaną bez względu na inne okoliczności. Na stronie internetowej Kela istnieje możliwość skorzystania z kalkulatora, który pomoże oszacować wysokość stawki świadczenia (jedynie w języku fińskim).
Wysokość stawki dodatku dla ojca ustalana jest na podstawie wcześniejszych, a nie bieżących, opodatkowanych zarobków. Zarobki pracownika są mnożone przez tzw. współczynnik płacy (wage coefficient), a następnie potrąca się takie czynniki jak: koszty dojazdu do pracy, opłaty związane ze związkami zawodowymi i funduszem bezrobotnych, składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie od utraty pracy.
Jeśli ostatnie zarobki ojca dziecka wzrosły co najmniej o 20 proc. w porównaniu z wcześniejszymi zarobkami, dodatek może być obliczany na podstawie najbardziej aktualnego dochodu. Dla oszacowania wysokości stawki świadczenia Kela bierze pod uwagę zarobki z sześciu miesięcy poprzedzających przyznanie świadczenia i mnoży je przez dwa uzyskując w ten sposób dochód roczny. Te zarobki nie są już mnożone przez współczynnik płacy.
Jeśli ojciec dziecka wykorzysta urlop ojcowski w czasie wykonywania służby wojskowej lub służby zastępczej, stawka dodatku dla ojca wyniesie 22,04 euro za dzień roboczy. Taka sama stawka będzie obowiązywać w trakcie uczęszczania beneficjenta do szkoły i otrzymywania grantu na naukę razem z dodatkiem ojcowskim. Jeśli ojciec nie pobiera tego grantu, kwota dodatku ustalana jest proporcjonalnie do jego zarobków.
Jeśli rodzina spodziewa się kolejnego dziecka przed ukończeniem trzech lat przez starsze dziecko, można pobierać dodatek ojcowski (jak również macierzyński i rodzicielski) na tej samej podstawie jak w przypadku ostatniego pobieranego dodatku.

Jakie formalności

O dodatek ojcowski można ubiegać się, wypełniając formularz w formie elektronicznej lub formularz papierowy SV29. Można to zrobić najwcześniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego lub później, w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających zakończenie okresu trwania dodatku rodzicielskiego. Jednak wniosek ojca nie będzie rozpatrzony aż do czasu narodzin dziecka. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie dodatku przed narodzeniem dziecka, należy poinformować Kela o tym, czy przyszły beneficjent pracował w czasie trwania urlopu dla ojca (lub studiował w pełnym wymiarze czasu). Pozwoli to uniknąć zwracania części pieniędzy z dodatku dla ojca przyznanego w zbyt dużej wysokości.
Ważne!
Dodatek ojcowski (jak również dodatek rodzicielski) jest płatny za dni robocze, włączając w to soboty. Świadczenie wypłacane jest z dołu za każde 25 dni i podlega opodatkowaniu. Na termin wypłacania świadczenia wpływ ma to, w jaki sposób rozplanowany będzie urlop ojcowski
PRZYDATNY ADRES