Podczas prac legislacyjnych do uchwalonej 7 września 2007 r. przez Sejm ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na nowo powołującej Fundusz Alimentacyjny, senatorowie nie zgłosili poprawek. Ustawa trafi więc teraz do podpisu prezydenta.

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego będzie przysługiwać od października 2008 r. w wysokości zasądzonych alimentów, nie może być jednak wyższe niż 500 zł. Warunkiem jego przyznania będzie to, że dochód na członka rodziny nie przekracza 725 zł. Ponadto egzekucja alimentów musi być bezskuteczna. A za taką będzie się uznawać sytuację, w której komornik nie ściągnie pełnej kwoty alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika.

Wsparcie będą mogły otrzymać dzieci zarówno wychowywane przez samotnych rodziców, jak i w pełnych rodzinach. Konieczne będzie tylko zasądzenie alimentów przez sąd albo zatwierdzenie przez niego ugody alimentacyjnej. Ustaleniem prawa i wypłatą świadczenia alimentacyjnego będą zajmować się gminy.

Nowa ustawa wprowadza drugie, oprócz komorniczego, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe.

Rodzina, która będzie chciała uzyskać prawo do świadczeń z FA, będzie składać specjalny wniosek do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Dołączy do niego zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach oraz zaświadczenie komornika, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Z ustawy o zaliczce alimentacyjnej do nowej ustawy o Funduszu przeniesiono przepisy dotyczące dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego. Jeśli nie będzie płacił na dziecko, a na dodatek uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odmówi złożenia oświadczenia majątkowego i przyjęcia pracy, nie zarejestruje się jako bezrobotny, wtedy gmina wystąpi o zatrzymanie jego prawa jazdy.

Agnieszka Rosa

agnieszka.rosa@infor.pl