Obecnie najbardziej pilną sprawą jest ustalenie warunków finansowych w umowach od 1 maja 2008 roku, a tryb tych zmian jest uzależniony od okresu obowiązywania zawartej umowy. W grudniu 2007 r. oddziały wojewódzkie NFZ miały zawarte w ramach leczenia szpitalnego:

1) umowy wieloletnie lub zawarte na okres jednego roku, których okres obowiązywania kończył się 31 grudnia 2007 r.,

2) umowy wieloletnie, w których okres obowiązywania nie kończył się 31 grudnia 2007 r., a warunki finansowe powinny być uzgadniane zgodnie z par. 32 OWU (ogólnych warunków umów).

Okresy rozliczeniowe

23 listopada 2007 r. na stronach internetowych centrali NFZ, ze względu na zaplanowane zmiany w systemie kontraktowania świadczeń szpitalnych od 1 maja, ukazał się komunikat dotyczący zasad ustalania warunków realizacji umów wieloletnich na okres I-IV 2008 r. z zakresu leczenia szpitalnego. Przyjęto w nim, odmiennie niż dotychczas, dwa okresy rozliczeniowe i określono, że kwota zobowiązania zawarta w aneksach do umów zostanie ustalona na okres czterech miesięcy. W przypadku nieustalenia warunków finansowych na dalszy okres umowa rozwiąże się z końcem czerwca 2008 r., bo taki jest okres wypowiedzenia kontraktu. W niektórych przypadkach ustalono okres finansowania świadczeń na cztery miesiące bez wskazania odrębnych zasad dotyczących ciągłości udzielania świadczeń.

Kwoty finansowania

Obecnie okazuje się, że wprowadzenie systemu JGP planuje się dopiero w drugiej połowie roku i NFZ musi koniecznie określić warunki finansowe w umowach ze świadczeniodawcami na następne dwa miesiące I półrocza 2008 r. Dlatego postanowienia umowy przewidują, że do 30 kwietnia strony powinny osiągnąć porozumienie dotyczące finansowania świadczeń w maju i czerwcu 2008 r. Trwają obecnie rozmowy i w pierwszej dekadzie maja powinno być wiadomo, jakie będą ich efekty. W zależności od rodzaju umowy skutki osiągnięcia lub braku porozumienia będą różne. Jeśli przedłużono umowę na cztery miesiące 2008 r., brak porozumienia spowoduje rozwiązanie umowy z upływem okresu, na który została zawarta. Z kolei osiągnięcie porozumienia będzie oznaczać ustalenie okresu finansowania na następne dwa miesiące. Jeśli okres rozliczeniowy został uzgodniony na cztery miesiące i przewidziano zasady dotyczące ciągłości udzielania świadczeń, nieustalenie kwoty zobowiązania spowoduje konieczność realizacji przez szpitale świadczeń opieki zdrowotnej do końca czerwca 2008 r. Natomiast płatność za świadczenia udzielone w maju i czerwcu będzie dokonywana na zasadach określonych w kwietniu 2008 r. Jeśli ustalono okres finansowania na cztery miesiące i nie przewidziano odrębnych zasad ustalania kwoty zobowiązania na dalszy okres, to należy przyjąć, że nieustalenie kwoty zobowiązania na następny okres spowoduje rozwiązanie umowy z upływem okresu objętego uzgodnieniami finansowymi. Wynika to z tego, że kwota zobowiązania stanowi podstawowy element umowy i w przypadku braku takich uzgodnień kontynuowanie jej nie ma sensu.

Umowy wieloletnie

W przypadku umów wieloletnich, jeśli porozumienie dotyczące warunków finansowania świadczeń nie zostanie osiągnięte, finansowanie świadczeń w maju i czerwcu będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w kwietniu 2008 r. 30 czerwca 2008 r. umowy te ulegną jednak rozwiązaniu i konieczne będzie ogłoszenie nowego postępowania konkursowego.