ZMIANA PRAWA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Określa ono sposób i organizację przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie, a także uzyskiwania tytułu ratownika przez pracowników, funkcjonariuszy, policjantów, strażaków i żołnierzy służb, które podlegają MSWiA oraz resortowi obrony narodowej. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy ma być zakończone egzaminem składającym się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, osoby, które są pracownikami służb podległych MSWiA oraz MON i uzyskały uprawnienia ratownika przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, mogą przystąpić do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy nie później niż w ciągu trzech lat.

Z szacunków resortu spraw wewnętrznych wynika, że rocznie ze szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy skorzysta ponad 25 tys. pracowników podległych MSWiA oraz MON. Na realizację rozporządzenia budżet państwa zamierza przeznaczyć 11,8 mln zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2009 r.