Od marca 2007 roku zdecydowanie poprawiły się oceny sytuacji na krajowym rynku pracy (wzrost ocen pozytywnych o 20 punktów: z 11 proc. do 31 proc.; spadek ocen negatywnych o 29 punktów: z 61 proc. do 32 proc.). Wprawdzie tylko jeden respondent na stu określa ją jako bardzo dobrą, ale prawie co trzeci uznaje za dobrą. Znacząco zmalała grupa ankietowanych negatywnie oceniających rynek pracy. Ponad jedna czwarta badanych postrzega sytuację jako złą, a co dwudziesty ocenia ją skrajnie negatywnie.

Rynek pracy najgorzej oceniają ludzie znajdujący się w trudnym położeniu społecznym: bezrobotni, renciści, żyjący w złych warunkach materialnych, najgorzej sytuowani (o dochodach nieprzekraczających 300 zł na osobę w rodzinie), a spośród pracujących - rolnicy. Natomiast im lepsze położenie społeczno- ekonomiczne ankietowanych oraz młodszy wiek i większa miejscowość, w której mieszkają, tym mniej krytyczne opinie o rynku pracy. Pozytywnie rynek pracy oceniają najczęściej osoby najlepiej sytuowane, z wyższym wykształceniem, mieszkające w dużych miastach, a także ludzi młodzi (w wieku od 25 do 34 lat).

Lepsze niż przed rokiem są także przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji na krajowym rynku pracy w najbliższym roku

Przybyło respondentów przewidujących zahamowanie bezrobocia (o 7 punktów, do 34 proc.), ubyło zaś (o 5 punktów, do 7 proc.) spodziewających się jego wzrostu. Najwięcej osób (prawie połowa) nie oczekuje zmian.

W ciągu ostatniego roku znacznie poprawiły się opinie o lokalnych rynkach pracy (wzrost ocen pozytywnych o 16 punktów: z 45 proc. do 61 proc., spadek negatywnych o 18 punktów: z 50 proc. do 32 proc.). Wprawdzie nadal niewielu respondentów (9 proc.) twierdzi, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę, ale ponad połowa (52 proc.) uważa, że jakieś zatrudnienie jest osiągalne.

Obecnie ponad jedna czwarta ankietowanych (27 proc.) jest zdania, że na lokalnym rynku trudno jest o jakąkolwiek pracę, a co dwudziesty (5 proc.) uważa, że nie ma tam żadnego zatrudnienia.

W sumie opinie pozytywne znacznie przeważają nad negatywnymi, podczas gdy przed rokiem się równoważyły

Na trudności ze znalezieniem zatrudnienia lub na całkowity brak pracy w miejscu zamieszkania i okolicy wskazują na ogół badani o niższych dochodach, a także starsi, z niższym wykształceniem i pozycją zawodową. Decydujące znaczenie ma także miejsce zamieszkania ankietowanych - im mniejsze miasto, tym bardziej krytyczne oceny sytuacji panującej na rynku pracy, a opinie mieszkańców wsi są niemal tak samo negatywne jak osób żyjących w najmniejszych miastach. Natomiast im lepsze położenie społeczne badanych, młodszy wiek i większa miejscowość, tym na ogół częstsze pozytywne opinie o możliwości znalezienia pracy w miejscu zamieszkania lub okolicy.

Na stosunkowo wysokim poziomie - wyższym niż przed rokiem - utrzymuje się wśród pracowników poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Zdecydowana większość osób mających pracę (74 proc.) nie obawia się jej utraty. Niebezpieczeństwo takie dostrzega niespełna jedna czwarta aktywnych zawodowo (23 proc.).

Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia bezrobociem w znacznym stopniu zależy od tego, jak pracownicy oceniają obecną i przyszłą kondycję swoich firm - im lepsze są te oceny, tym większa pewność zatrudnienia. Obawy przed utratą pracy najczęściej zgłaszają pracownicy, którzy w ciągu najbliższego roku spodziewają się pogorszenia sytuacji w swoich firmach.

Badanie zrealizowano w dniach 11-14 kwietnia br., na reprezentatywnej próbie losowej 1101 dorosłych mieszkańców Polski.