Tak

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z chorobą, zasiłków oraz przychodów wyłączonych rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne.

Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego opiekuńczego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Oczywiście przychód ten jest zwolniony ze składek tylko wówczas, gdy jest wypłacany za okres choroby. Natomiast przychód ten wypłacany za okres, kiedy pracownik świadczył pracę, stanowi podstawę wymiaru składek.

Z pytania wynika, iż pracownicy otrzymują premię, której wysokość jest uzależniona od ilości umów zawartych przez przedstawiciela w okresie pozostawania przez niego w stosunku pracy. Wobec tego wypłacana premia w okresie niezdolności do pracy pracownika przysługuje nie za ten okres, (tj. okres choroby), tylko za okres w którym praca była wykonywana, i jest bezpośrednio związana z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy o pracę.

W związku z tym wypłacana premia w całości stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne, a tym samym nie ma w tym przypadku zastosowania par. 2 ust.1 pkt 24 powołanego rozporządzenia.

MARCIN LIPIŃSKI

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 1998 r. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).