W opisanej sytuacji najwięcej kontrowersji budzi sposób, w jaki należy ustalić wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Czy pensja za ten czas powinna być obliczana zgodnie z zasadą ustalania wynagrodzenia za część miesiąca, gdy przez pozostałą część tego miesiąca pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim? Czy może raczej należy tu zastosować zasady typowe dla ustalania wynagrodzenia urlopowego? Zgodnie bowiem z kodeksową zasadą pracownik za czas urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie by mu przysługiwało, gdyby pracował.

W przypadku, gdy pracownik w ciągu miesiąca nie przepracował ani jednego dnia z powodu zwolnienia lekarskiego, a następnie urlopu wypoczynkowego, nie należy stosować przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.

Powyższa zasada ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy należy ustalić płacę zasadniczą za czas przepracowany. Natomiast w sytuacji opisanej w pytaniu pracownikowi za sierpień przysługuje jedynie wynagrodzenie chorobowe (bądź zasiłek, jeśli pracownik w danym roku przebywał już przez 33 dni za zwolnieniu lekarskim) oraz pensja za czas urlopu wypoczynkowego. Dlatego też w tym konkretnym przypadku ustalamy po prostu oprócz wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłku pensję za czas urlopu wypoczynkowego.

A wynagrodzenie urlopowe obliczamy dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w okresie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

JOANNA PRĄDZYŃSKA

ekspert z zakresu prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).