Tak

Jeśli państwa pracownica wystąpi z wnioskiem o emeryturę, to ZUS ustali do niej prawo. Jednakże w zależności od tego, czy zostanie uwzględniony okres rolny, będzie to emerytura powszechna, a jeżeli nie uwzględni tego okresu, to ustali prawo do emerytury przy skróconym stażu.

Okres pracy w gospodarstwie rolnym dolicza się wyłącznie w sytuacji, gdy osoba wnioskująca o emeryturę nie posiada wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury pod warunkiem, że okres ten nie został uwzględniony przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Państwa pracownica ma ukończony wiek 60 lat i udowodniła okres składkowy wynoszący 17 lat i trzy miesiące. Ten staż uprawnia zainteresowaną do emerytury przy skróconym (bo co najmniej 15-letnim stażu i wieku 60 lat życia). Jednakże doliczenie do tych okresów dwóch lat i dziewięciu miesięcy okresów pracy w gospodarstwie rolnym rodziców spowoduje, że ZUS ustali prawo do emerytury powszechnej (dla kobiet 60 lat życia i co najmniej 20-letni staż emerytalny). Podkreślenia wymaga, że okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców przypadające przed 1 stycznia 1983 r., a więc przed wejściem w życie ubezpieczenia rolników, dokumentuje się zeznaniami świadków. Zeznania te podlegają ocenie organu rentowego.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 10 ust. 1, art. 27, art. 28 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).