Istnieją dwie podstawowe zasady zwrotu kosztów procesu. Pierwsza jest taka, że przegrywający ma obowiązek zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Druga przewiduje obowiązek stosunkowego rozdziału kosztów lub ich zniesienia, gdy powód wygrywa tylko częściowo. W takiej sytuacji sąd obliczy procentowo wygraną powoda, ponieważ powodowi koszty należą się tylko w takim procencie, w jakim wygrał sprawę, pozwanemu zaś przysługują koszty w stosunku odpowiednim do jego wygranej. Sąd odejmie kwotę niższą od kwoty wyższej i zasądzi ją na rzecz pracownika lub pracodawcy. Sytuacja opisana w pytaniu daje podstawę do zniesienia kosztów procesu. Jest tak dlatego, iż na rzecz powoda zasądzono 500 zł, zaś pozew został przez niego cofnięty co do kwoty 2 tys. zł w związku z uiszczeniem przez pozwanego tej należności w trakcie procesu, co jest równoznaczne z wygraniem sprawy w tej części przez powoda. Zarówno pracownik, jak i pracodawca ponieśli identyczne koszty wynagrodzenia adwokata. Zatem każda ze stron wygrała proces w takiej samej części i zostaną zniesione wzajemnie.

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 100 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).