Sąd może w szczególnie uzasadnionych wypadkach nie obciążać strony przegrywającej kosztami lub obciążyć ją nimi tylko w części. W praktyce szczególnie uzasadnione wypadki najczęściej wiążą się z sytuacją majątkową i rodzinną przegrywającego sprawę pracownika. Wniosek o nieobciążanie kosztami, które mogą powstać w przypadku przegrania sprawy, pracownik może złożyć już przed wydaniem rozstrzygnięcia. Jeżeli wniosek nie został uwzględniony, bądź nie był składany, przegrywający sprawę pracownik, od którego zasądzono koszty procesu, ma dwie możliwości. Jeśli w drodze apelacji odwołuje się od merytorycznego rozstrzygnięcia zawartego w wyroku na wypadek jej nieuwzględnienia, może wnieść o zmianę orzeczenia o kosztach poprzez nieobciążenie go kosztami z uwagi na trudną sytuację materialną. Gdyby natomiast apelacja została uwzględniona co do rozstrzygnięcia głównego, pociągnie to za sobą zmianę orzeczenia o kosztach procesu, ponieważ to pracownik stanie się stroną wygrywającą sprawę. Jeżeli pracownik nie chce odwoływać się od orzeczenia co do istoty sprawy, może złożyć zażalenie na postanowienie o kosztach zawarte w treści wyroku. W tym wypadku pamiętać jednak musi o tym, iż termin do wniesienia zażalenia wynosi siedem dni od ogłoszenia wyroku.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 102, art. 394 par. 1 pkt 9 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).