Rodzina w Finlandii, w której wychowywane jest dziecko poniżej trzeciego roku życia, ma prawo do otrzymywania dodatku na opiekę nad nim w domu. Jeśli takie świadczenie zostanie przyznane, może być rozszerzone na każde dziecko w rodzinie podlegające obowiązkowi szkolnemu, którego opieka zorganizowana jest w ten sam sposób.

Rodzice adopcyjni mogą otrzymać dodatek, gdy dziecko przekroczyło trzeci rok życia pod warunkiem, że nie minęły dwa lata od czasu, kiedy pierwszy raz został wypłacony zasiłek dla rodziców adopcyjnych lub aż do czasu, kiedy dziecko zacznie chodzić do szkoły.

Dodatek na domową opiekę nad dzieckiem jest wypłacany również wtedy, gdy dziecko uczęszcza do komunalnego przedszkola na rok przed rozpoczęciem szkoły lub gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole rok przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego. Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio po dodatku rodzicielskim do czasu, aż najmłodsze dziecko w rodzinie osiągnie trzy lata. Nad dzieckiem może sprawować opiekę jedno z rodziców, inny krewny lub osoba wynajęta do opieki. Wypłata świadczenia zostanie przerwana, jeśli dziecko będzie objęte opieką zorganizowaną przez władze miasta lub rodzice zdecydują, że chcą być beneficjentami dodatku na całodniową opiekę nad dzieckiem.

Wysokość świadczenia

Dodatek na domową opiekę nad dzieckiem składa się z podstawy, która wypłacana jest na każde kwalifikujące się dziecko w rodzinie oraz suplementu należnego tylko jednemu dziecku. Najważniejszymi czynnikami przy ustalaniu wysokości suplementu są poziom dochodów w rodzinie oraz liczba jej członków. Do obliczenia wysokości świadczenia wielkość rodziny ustala się, biorąc tylko pod uwagę rodziców (rodzica) oraz maksymalnie dwoje dzieci nieuczęszczających jeszcze do szkoły, na które rodzice nie pobierają dodatku rodzicielskiego. Jeśli w rodzinie urodzi się kolejne dziecko, dodatek i suplement są wypłacane także w czasie, gdy pobierany jest dodatek rodzicielski. To ostatnie świadczenie jest jednak w tym wypadku zaliczane jako dochód przy obliczaniu kwoty suplementu dodatku na domową opiekę nad dzieckiem.

Płatność dodatku na opiekę nad dzieckiem w domu wpływa na konto bankowe ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeśli wysokość dochodów rodziny przekroczy limit, wówczas suplement jest proporcjonalnie zmniejszany.

Dodatek na domową opiekę nad dzieckiem może być wypłacany zaraz po wygaśnięciu dodatku rodzicielskiego lub rozszerzonego w czasie urlopu dla ojca. Rodzina traci prawo do części świadczenia wypłacanego na starsze rodzeństwo z końcem lipca w roku, w którym dzieci idą do szkoły.

Wysokość dodatku na domową opiekę nad dzieckiem jest ustalana również na podstawie zasiłków związanych z bezrobociem. Nie ma przy tym znaczenia, czy beneficjentem tych świadczeń jest tylko jedna osoba w rodzinie. Jeśli jednak jedno z rodziców opiekuje się dzieckiem w domu, nie będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna poszukująca pracy, wtedy dodatek nie może być określany na podstawie zasiłku, który otrzymuje małżonek.

Ważne!

Jeśli zarówno matka, jak i ojciec dziecka pobierają świadczenia związane z bezrobociem, dodatek na domową opiekę nad dzieckiem będzie obliczany na podstawie zasiłku tego rodzica, który będzie beneficjentem dodatku. Dodatek podlega opodatkowaniu

WAŻNE ADRESY

www.kela.fi