Senatorowie opowiedzieli się za nowelą jednomyślnie i nie wprowadzili do niej poprawek. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowela dotyczy około 100 tys. pracowników sfery budżetowej, m.in. zatrudnionych w parkach narodowych, gospodarstwach pomocniczych więziennictwa, a także np. pracowników szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych, którzy nie są nauczycielami.

Według obowiązujących od 2001 r. przepisów, układy ponadzakładowe dotyczące tych grup pracowników powinny być zawierane przez organizacje pracodawców, działające w ich imieniu. Zgodnie z przepisami, pierwotnie do końca 2005 roku układy mogły być zawierane także przez ministrów i organy samorządu terytorialnego. Na mocy późniejszej zmiany termin przedłużono do końca 2008 r.

Jednak - jak informował rząd proponując obecną nowelizację - do tej pory nie został zawarty żaden układ ponadzakładowy, którego stroną byłaby organizacja pracodawców, działająca w imieniu jednostek sfery budżetowej, gdyż organizacje pracodawców nie są zainteresowane zrzeszaniem się w nich przedstawicieli sfery budżetowej.

Zaproponowane rozwiązanie zakłada odstąpienie od granicznej daty obowiązywania obecnych układów ponadzakładowych. Będą one obowiązywały do czasu objęcia ich nowymi układami zawieranymi przez organizacje pracodawców.