W placówkach zaliczających się do pieczy zastępczej będzie można wprowadzić rotacyjny czas pracy, a pracownicy, którzy w trakcie kwarantanny będą zajmować się podopiecznymi, zachowają prawo do wynagrodzenia. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), czyli tzw. specustawy covidowej.
Obecnie z art. 4e specustawy wynika, że pracownicy i inne osoby świadczące usługi w domach pomocy społecznej (DPS), noclegowniach oraz prywatnych placówkach zapewniających całodobową opiekę, które są w nich poddane kwarantannie, mogą dalej wykonywać swoje obowiązki. Jeśli zdecydują się na takie rozwiązanie, zachowają prawo do wynagrodzenia. Projekt zakłada, że taka możliwość zostanie rozszerzona na zatrudnionych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
Do pracowników tych placówek będzie miał zastosowanie art. 4f specustawy. Na jego podstawie w jednostkach pomocy społecznej, które zapewniają całodobową opiekę, może być wprowadzony m.in. rotacyjny czas pracy.
W praktyce oznacza to, że pracownicy są dzieleni na grupy, które nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu, co ma zapobiegać zakażeniom koronawirusem. Samorządy będą też mogły tymczasowo przenosić pracowników z innych jednostek do instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej (np. w przypadku problemów kadrowych) na takich samych zasadach jak do placówek pomocy społecznej, które są określone w art. 15zzz1 specustawy.
Artykuł 6 projektu nowelizacji dodaje art. 38c do ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821). Nowy przepis stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka i dyrektorzy instytucjonalnych form pieczy są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z sanepidem, podmiotami leczniczymi oraz wojewodą w celu wymiany informacji o bieżącej sytuacji. Mają również informować personel o aktualnych przepisach, zaleceniach, nakazach i zakazach oraz monitorować zaopatrzenie w niezbędne środki ochrony osobistej.
– Te obowiązki realizujemy, od kiedy wybuchła epidemia, więc nie ma w nich dla nas nic nowego. Teraz będą po prostu wpisane do ustawy, choć następuje to dosyć późno – mówi Marcin Lewandowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci”.
Inna ważna zmiana, którą wprowadza nowelizacja, dotyczy osób uczestniczących w zajęciach w centrach integracji społecznej (CIS) i otrzymujących z tego tytułu świadczenie integracyjne. Obecnie nie jest ono wypłacane w pełnej wysokości, gdy z powodu epidemii wojewoda zawiesił działalność takiej placówki. Po zmianie przepisów będzie ono przysługiwać również wtedy, gdy uczestnik będzie nieobecny na zajęciach z powodu przebywania na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jeśli zawieszenie działalności CIS trwa łącznie dłużej niż trzy miesiące, kierownik centrum może przedłużyć czas uczestnictwa osoby w zajęciach o ten okres.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed I czytaniem w Sejmie