Umowy cywilnoprawne (np. zlecenia i agencyjne) zawarte z osobami prowadzącymi działalność twórczą i artystyczną zostaną zwolnione z należności do ZUS. Muszą one spełnić jednak kilka warunków.
Taką zmianę przewiduje tzw. tarcza branżowa (tj. nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm w zeszłym tygodniu). Znalazło się w niej wiele narzędzi wsparcia firm, których działalność musiała zostać ograniczona z powodu epidemii. Chodzi m.in. o zwolnienie ze składek, postojowe, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.
Jedną z branż, która dotkliwie odczuła konsekwencje związane z obecną sytuacją, jest branża kulturalna. Dlatego Sejm zdecydował się poprzeć niektóre senackie poprawki, które jej dotyczą.
Reklama
I tak osoby uzyskujące przychód m.in. z działalności twórczej i artystycznej będą mogły liczyć na jednorazowe dodatkowe postojowe. Muszą jednak spełnić kilka przesłanek. Po pierwsze powinny realizować swoje zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej jeszcze przed wejściem w życie tarczy. Po drugie przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Po trzecie osoba taka nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Ale to nie wszystko. Kolejna zaakceptowana poprawka przewiduje, że umowy zawarte z tymi osobami od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. będą mogły zostać zwolnione z należności do ZUS za okres styczeń – kwiecień 2021 r. W tym przypadku również nie jest to bezwarunkowe. Łączny przychód z tych umów uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie może być wyższy od 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Zleceniobiorca nie będzie mógł też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie zlecenia.
Blisko 60 poprawek przyjętych przez Senat do nowelizacji specustawy covidowej dotyczyło prawa do 5 tys. zł dotacji z powiatowego urzędu pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców. Senatorowie chcieli rozszerzyć możliwość uzyskania takiego wsparcia o kolejne branże (według kodów PKD), ale ostatecznie Sejm zgodził się tylko na kilka poprawek. W efekcie z dotacji będą mogli dodatkowo skorzystać przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych (47.72.Z), ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B), przedsiębiorcy prowadzący działalność postprodukcyjną w zakresie: filmów i programów telewizyjnych (59.12.Z), dystrybucji filmów i programów telewizyjnych (59.13.Z) oraz nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z). O pomoc będą mogły starać się pralnie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z) oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (79.90.A). ©℗