Z tego artykułu dowiesz się:

- co to jest przestój w pracy
- kto może otrzymać wynagrodzenie za czas przestoju
- ile wynosi wynagrodzenie za czas przestoju

Co to jest przestój?

Przestój jest to nieprzewidziana przerwa w normalnym toku pracy, która może być spowodowana jakimś wydarzeniem zewnętrznym, np. przerwą w dostawie prądu, bądź przyczyną wewnętrzną, np. kiedy pracodawca nie dostarczył odpowiednich do pracy narzędzi, lub np. pracownik z winy umyślnej lub nieumyślnej uszkodził maszynę na której pracował.

Pracownik otrzyma wynagrodzenia za czas przestoju, jeśli wystąpią łącznie trzy przesłanki:

- gotowość pracownika do wykonywania pracy,
- niemożność wykonywania pracy była spowodowana przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy,
- przestój nie był zawiniony przez pracownika.

Ile wynosi wynagrodzenie za czas przestoju?

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 proc. wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie za czas przestoju w 2021 roku nie będzie mogło być zatem niższe niż 2800 brutto (2061,67 zł netto) i 18,3 zł brutto za godzinę pracy