Wójt (burmistrz, prezydent miast), zarząd powiatu albo zarząd województwa mogą wybrać jedną instytucję finansową, która będzie prowadziła indywidualne rachunki PPK uczestników w jednostkach organizacyjnych danego samorządu. Kto decyduje o tym, czy taki scentralizowany wybór się odbędzie? Czy wybór instytucji finansowej może być dokonany bez udziału np. związków zawodowych?
Nie. Również w sytuacji, gdy wyboru instytucji finansowej będzie dokonywać organ zarządzający gminy, powiatu lub województwa, powinien on być poprzedzony porozumieniem z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych lub osób zatrudnionych z każdej jednostki organizacyjnej objętej wyborem.
Ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) uzupełniono art. 7 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) przez dodanie regulacji (ust. 4a) ułatwiających wybór instytucji finansowej przez samorządowe podmioty zatrudniające. Przyjęto w nich, że wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa może – w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) – dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.