Wójt (burmistrz, prezydent miast), zarząd powiatu albo zarząd województwa mogą wybrać jedną instytucję finansową, która będzie prowadziła indywidualne rachunki PPK uczestników w jednostkach organizacyjnych danego samorządu. Kto decyduje o tym, czy taki scentralizowany wybór się odbędzie? Czy wybór instytucji finansowej może być dokonany bez udziału np. związków zawodowych?
Nie. Również w sytuacji, gdy wyboru instytucji finansowej będzie dokonywać organ zarządzający gminy, powiatu lub województwa, powinien on być poprzedzony porozumieniem z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych lub osób zatrudnionych z każdej jednostki organizacyjnej objętej wyborem.
Ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) uzupełniono art. 7 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) przez dodanie regulacji (ust. 4a) ułatwiających wybór instytucji finansowej przez samorządowe podmioty zatrudniające. Przyjęto w nich, że wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa może – w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) – dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.
Przytoczony przepis inicjatywę w sprawie tego wspólnego wyboru pozostawia organowi zarządzającemu gminy, powiatu albo województwa. A zatem to wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa decyduje, które jednostki organizacyjne danej j.s.t. zostaną objęte wspólnym wyborem. Na gruncie ustawy o PPK dopuszczalne wydaje się także pogrupowanie jednostek organizacyjnych danej j.s.t. przez organ zarządzający tej j.s.t. z uwagi na ich specyfikę, w celu przeprowadzenia wspólnego wyboru instytucji finansowej dla jednostek z danej grupy, a także przeprowadzenie przez organ zarządzający odrębnego wyboru instytucji finansowej dla poszczególnych grup tych jednostek.
Podkreślenia wymaga, że również w sytuacji, gdy instytucję finansową będzie wybierać w imieniu tych jednostek wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa, konieczny będzie udział strony społecznej. Ustawa o PPK wskazuje bowiem, że takiego wspólnego wyboru należy dokonać w porozumieniu z przedstawicielami organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem albo – w razie braku organizacji związkowych – z przedstawicielami reprezentacji osób zatrudnionych.
Podobnie zatem jak w przypadku podmiotów zatrudniających niebędących jednostkami samorządu terytorialnego takie rozwiązanie zapewnia pracownikom możliwość realnego współdecydowania o wyborze instytucji finansowej. Analogicznie jak w przypadku podmiotów zatrudniających niebędących j.s.t., w razie braku porozumienia na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK (czyli do 26 lutego 2021 r., gdyż termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla podmiotów samorządowych upływa 26 marca 2021 r.), nie zostanie osiągnięte porozumienie ze stroną społeczną, wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa sam wybierze instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK.Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775
PFR Portal PPK sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie wdrażania i późniejszego funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany, a szkolenia są nieodpłatne.