Za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 głosowało 444 posłów, czterech było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez posłów KO, które zakładały m.in., by za okres niezdolności do pracy z powodu COVID-19 przysługiwał zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. umożliwienie pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19, bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg, wykonywania pracy zdalnej.

Reklama

Nowela przewiduje, że w razie pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji, w trakcie którego nie świadczył pracy zdalnej.

Reklama

Izolację stosuje się wobec osób, co do których wiadomo, że są zakażone wirusem SARS-CoV-2. Osoby izolowane mogą pozostawać pod opieką w swoich domach, w szpitalach lub w innych wyznaczonych placówkach (tzw. izolatoriach).

Nowelizacja ustawy przywraca także poprzednio obowiązujące rozwiązania dotyczące odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego. W uchwalonej pod koniec marca specustawie o walce z koronawirusem wprowadzono zmiany w ustawie o RDS, które umożliwiały premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe.

Jednym z powodów odwołania członka RDS miał być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi, innym "sprzeniewierzenie się działaniom Rady" i doprowadzenie do "braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu".

Przeciwko tym rozwiązaniom protestował przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który wskazywał, że jest to "rażące naruszenie autonomii partnerów społecznych i nieuprawniona ingerencja w uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla Prezydenta RP".

Wejście w życie uchwalonych przepisów będzie jednoznaczne z przywróceniem stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie specustawy.

Nowelizacja zakłada także wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej – 6 grudnia 2020 r. Wprowadza także rozwiązania, które umożliwiają prowadzenie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uzyskanie licencji lub świadectwa maszynisty.

Rządowa nowelizacja przepisów była rozpatrywana wspólnie z propozycją posłów PSL-Kukiz'15, która zakładała zniesienie zakazu handlu w niedzielę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i przez 60 dni po ich zniesieniu.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec