Wydatkowanie pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu firmowego budynku budzi wątpliwości, bo trudno uznać to za element wyposażenia stanowiska pracy.
Tak wynika z odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) na pytanie zadane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Dotyczyło ono firmy, która chciałaby w 2021 r. zainstalować panele słoneczne na budynkach biurowych. Większość pracujących w nich osób stanowią osoby niepełnosprawne, dlatego pracodawca zastanawia się nad sfinansowaniem tego wydatku z środków ZFRON.
BON informuje, że w par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023) jest katalog wydatków, które mogą być pokryte z pieniędzy funduszu rehabilitacji. Wśród nich są koszty poniesione na wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym na zakup, modernizację lub remont maszyn i urządzeń (par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz na wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu (par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c). BON podkreśla jednak, że wydanie środków funduszu na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w biurowcu, w którym pracują osoby zdrowe i niepełnosprawne, na podstawie wspomnianych przepisów może być problematyczne. Wyjaśnia, że panele nie stanowią elementu wyposażenia stanowiska pracy, a jego otoczenie powinno być bezpośrednie, co może nie mieć miejsca w tym przypadku. Biuro przypomina wyrok WSA z Poznania z 3 marca 2020 r. (sygn. akt I SA/Po 1003/19), który dotyczył wykorzystania pieniędzy ZFRON na montaż klimatyzacji w biurze.
Reklama
BON dodaje, że ten wydatek mogłyby zostać sfinansowany na podstawie art. 68gd ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Ten przepis przewiduje specjalną procedurę postępowania w czasie epidemii, gdy firma może zwrócić się o zgodę prezesa PFRON na przeznaczenie 20 proc. pieniędzy ZFRON na wymienione w nim cele. Pracodawca musiałby jednak wykazać, że dotychczasowe dostawy energii do biurowca były nieregularne w stopniu zagrażającym ciągłości zatrudnienia lub rehabilitacji niepełnosprawnych pracowników. Inną możliwością sfinansowania wydatku są regulacje zawarte w par. 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, tyle że odnoszą się one do wspólnych zadań realizowanych przez pracodawców mających ZFRON.
– Zastrzeżenia przedstawione przez BON są zasadne, dlatego nie rekomendowałabym firmom pokrywania wydatków na panele z pieniędzy ZFRON – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.