Spółka, w której od ubiegłego roku funkcjonują pracownicze plany kapitałowe (PPK), w grudniu połączy się (przez przejęcie) z mniejszą spółką, która właśnie uruchomiła PPK (27 października zawarła umowę o zarządzanie PPK, a 10 listopada – umowy o prowadzenie PPK). W jakich terminach trzeba będzie zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla pracowników przejętej spółki? Czy przejęci pracownicy będą musieli złożyć oświadczenia o zawartych w ich imieniu umowach o prowadzenie PPK?
W tej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK). Zgodnie z nim w przypadku połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK podmiot przejmujący zawiera (w terminie siedmiu dni od dnia połączenia) umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą zawarta została przez niego umowa o zarządzanie PPK.
Oznacza to, że dla wszystkich przejętych pracowników będących uczestnikami programu należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w terminie siedmiu dni od przejęcia. Nie będzie mieć tu znaczenia wiek tych osób – wszystkie, które w przejmowanym podmiocie oszczędzały w programie, powinny mieć możliwość kontynuowania oszczędzania. W konsekwencji umowy o prowadzenie PPK powinny zostać zawarte również dla uczestników planu ze spółki przejmowanej, którzy ukończyli 70. rok życia, oraz tych, którzy ukończyli 55 lat (bez konieczności złożenia w spółce przejmującej wniosku o zawarcie dla nich umowy o prowadzenie PPK).