Spółka, w której od ubiegłego roku funkcjonują pracownicze plany kapitałowe (PPK), w grudniu połączy się (przez przejęcie) z mniejszą spółką, która właśnie uruchomiła PPK (27 października zawarła umowę o zarządzanie PPK, a 10 listopada – umowy o prowadzenie PPK). W jakich terminach trzeba będzie zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla pracowników przejętej spółki? Czy przejęci pracownicy będą musieli złożyć oświadczenia o zawartych w ich imieniu umowach o prowadzenie PPK?
W tej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK). Zgodnie z nim w przypadku połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK podmiot przejmujący zawiera (w terminie siedmiu dni od dnia połączenia) umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą zawarta została przez niego umowa o zarządzanie PPK.
Oznacza to, że dla wszystkich przejętych pracowników będących uczestnikami programu należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w terminie siedmiu dni od przejęcia. Nie będzie mieć tu znaczenia wiek tych osób – wszystkie, które w przejmowanym podmiocie oszczędzały w programie, powinny mieć możliwość kontynuowania oszczędzania. W konsekwencji umowy o prowadzenie PPK powinny zostać zawarte również dla uczestników planu ze spółki przejmowanej, którzy ukończyli 70. rok życia, oraz tych, którzy ukończyli 55 lat (bez konieczności złożenia w spółce przejmującej wniosku o zawarcie dla nich umowy o prowadzenie PPK).
W siedmiodniowym terminie do PPK powinny również zostać zapisane osoby zatrudnione niebędące uczestnikami programu w przejmowanej spółce, które legitymują się trzymiesięcznym okresem zatrudnienia i nie ukończyły 55. roku życia – nawet jeśli w przejmowanym podmiocie zatrudniającym złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (oczywiście jeśli przed upływem tego terminu nie złożą kolejnej rezygnacji).
Osoby zatrudnione niebędące uczestnikami PPK z przejmowanego podmiotu zatrudniającego, które mają trzymiesięczny okres zatrudnienia i ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70 lat, powinny zostać zapisane do PPK w spółce przejmującej wyłącznie na swój wniosek. Do okresu zatrudnienia przejmowanych pracowników wliczać się będzie okres zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w przejmowanej spółce – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o PPK.
W sytuacji opisywanej w pytaniu nie znajdzie natomiast zastosowania art. 19 ustawy o PPK. Przejęci pracownicy nie będą zatem składać oświadczeń o zawartych w ich imieniu umowach o prowadzenie PPK, a co za tym idzie, po stronie przejmującego podmiotu zatrudniającego nie będzie obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775
PFR Portal PPK sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie wdrażania i funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany, a szkolenia są nieodpłatne.