Przygotowanie organu rentowego do zmieniających się warunków prawnych i otoczenia zewnętrznego zakłada projekt w sprawie nadania nowego statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
Od wejścia w życie obecnego nastąpiły duże zmiany dotyczące funkcjonowania tej instytucji, choćby związane z postępującą informatyzacją. Dlatego zdaniem projektodawców trzeba przygotować ZUS do szybkiego i efektywnego dostosowania swojego modelu działania do zmieniających się warunków, a także do realizacji strategicznych projektów rządowych w obszarze ubezpieczeń społecznych, bez zwiększania nakładów na jego działalność. Ma w tym pomóc zmiana statutu.
W projekcie proponuje się m.in. rozszerzenie katalogu terenowych jednostek organizacyjnych ZUS poprzez dodanie do nich centrów (np. obsługi telefonicznej). Obecnie stanowią one de facto formę wewnętrznej komórki organizacyjnej oddziału, co utrudnia zarządzanie nimi z poziomu centrali. To w opinii autorów projektu nie pozwala w pełni wykorzystywać ich potencjału.
Stąd propozycja wyodrębnienia centrów, która ma przyczynić się do wzrostu efektywności, w tym wyeliminowania zadań powielanych w terenowych jednostkach.
Nowy statut rezygnuje też ze wskazywania listy komórek organizacyjnych centrali na rzecz określenia obszarów jej działania. Ma to pozwolić prezes ZUS na podejmowanie elastycznych decyzji i ułatwić zarządzanie strukturą organizacyjną. Problemy unaoczniły przede wszystkim zadania związane z tarczami antykryzysowymi czy wdrożeniem bonu turystycznego, które wymagały podejmowania bardzo szybkich decyzji w oparciu o strukturę sprzed ponad 10 lat.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia