Data zgłoszenia wniosku ma szczególne znaczenie w miesiącu, gdy nie jest przeprowadzana waloryzacja, a zmienia się kwota bazowa. W takim przypadku zastanowienia wymaga, czy wniosek powinien być złożony w miesiącu lutym i marcu.

Trzeba pamiętać, że datą złożenia wniosku o emeryturę jest data sporządzenia tego wniosku przez płatnika składek, a nie prośba pracownika do pracodawcy o sporządzenie takiego wniosku.

Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

Pamiętać należy, że o wysokości emerytury decyduje również wysokość wynagrodzenia uzyskiwana w poszczególnych latach. Ważne jest przy wyborze terminu złożenia wniosku, aby nie uniemożliwić sobie przyjęcia korzystnego roku tylko z tego powodu, że będzie to rok, który wykracza poza 20-lecie poprzedzające rok zgłoszenia wniosku o emeryturę. Przypomnieć trzeba, że podstawę wymiaru emerytury stanowi bowiem przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych dziesięciu lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek. Na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury może stanowić przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Zbyt późne albo przedwczesne zgłoszenie wniosku o emeryturę może zatem spowodować dla pracownika mniej korzystne ustalenie wysokości świadczenia. Wydaje się, że w każdym przypadku wskazane jest, aby pracodawca uzgodnił z pracownikiem datę, od której rzeczywiście chce mieć on ustalone prawo do świadczenia.

MARCIN WOLSKI

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 15, 19, 19a, 125-125a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■  Par. 9 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. nr 10, poz. 49 z późn. zm.).