Zwolnienia ze składek, postojowe, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności – to główne narzędzia wsparcia firm przewidziane w tzw. tarczy branżowej uchwalonej w ubiegłym tygodniu przez Sejm.
Świadczenie Komu przysługuje Na jakich zasadach Do kogo wniosek
Zwolnienie ze składek Płatnikom, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD: 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach); 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach); 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach); 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach); 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne); 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne); 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna); 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów); 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.14. Z (działalność związana z projekcją filmów); 74.20.Z (działalność fotograficzna); 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego); 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana); 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów); 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych); 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej); 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu); 85.59.A (nauka języków obcych); 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane); 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego); 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna); 86.90.D (działalność paramedyczna); 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych); 91.02.Z (działalność muzeów); 93.11.Z (działalność obiektów sportowych); 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej); 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem); 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki); 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej); 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych); 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych); 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni); 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana); 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna) Płatnik musi spełnić następujące warunki: – prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r. pod określonym kodem PKD – był zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. – przychód z tej działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Wniosek o zwolnienie ze składek za listopad 2020 r. należy złożyć do ZUS do 31 stycznia 2021 r. Zwolnienie przysługuje tylko za ten miesiąc.
Zwolnienie ze składek (uzupełnienie tarczy dla turystyki) Płatnikom prowadzącym przeważającą działalność pod kodem PKD: 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi); 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów); 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych); 71.11.Z (działalność w zakresie architektury); 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki); 90.03.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza); 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych). Płatnikom świadczącym usługi na rzecz muzeów i działającym pod kodem PKD: 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych); 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych); 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej); 85.59 (pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane); 85.60.Z (działalność wspomagająca edukację). Płatnik musi spełnić następujące warunki: – prowadzić działalność pod wskazanym kodem, – dokonać zgłoszenia jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. – mieć przychód z działalności (prowadzonej pod określonym kodem PKD) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie, niższy co najmniej o 75 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Wniosek o zwolnienie ze składek może objąć lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Musi zostać wysłany do ZUS do 30 listopada 2020 r. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność pod kodem PKD: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) – którzy byli do tego uprawnieni już wcześniej, na podstawie tzw. tarczy dla turystyki – i 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki) – do 15 stycznia 2021 r.
Jednorazowe dodatkowe postojowe Płatnikom, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD: 47.71.Z; 47.81.Z; 47.82.Z; 47.89.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.14.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.90.C; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego); 86.90.A; 86.90.D; 90.04.Z; 91.02.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 96.04.Z Płatnicy prowadzący przeważającą działalność pod tymi kodami PKD mogą ubiegać się o jednorazowe dodatkowe postojowe, jeżeli: – prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r. – przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r., – wcześniej już skorzystali ze świadczenia postojowego. Wniosek o postojowe musi zostać wysłany do ZUS.
Dodatkowe postojowe (uzupełnienie tarczy dla turystyki) Płatnikom prowadzącym przeważającą działalność pod kodem PKD: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania); 79.11.A (działalność agentów turystycznych); 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki) Płatnicy prowadzący przeważającą działalność pod tymi kodami PKD mogą ubiegać się o dodatkowe postojowe, jeżeli: – ich przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. – już wcześniej skorzystali ze świadczenia postojowego. Wniosek o dodatkowe postojowe musi zostać wysłany do ZUS. Świadczenie można uzyskać maksymalnie trzy razy.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Przedsiębiorcom, których przeważająca działalność jest oznaczona kodami PKD: 47.71.Z; 47.81.Z; 47.82.Z; 47.89.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.14.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego); 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 91.02.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 96.04.Z O pomoc będzie mógł starać się przedsiębiorca, którego przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do tego uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dofinansowanie wynosi 2 tys. zł miesięcznie (na pracownika). Nie przysługuje na podwładnego, który zarobił co najmniej 300 proc. przeciętnej pensji w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub który został zatrudniony w okresie krótszym niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Wniosek składa się w postaci elektronicznej do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Dofinansowanie wynagrodzeń przysługuje przez trzy miesiące.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł Mikro- i małym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD: 47.71.Z; 47.81.Z; 47.82.Z; 47.89.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.14.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego); 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 91.02.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 96.04.Z Dotacja przysługuje mikro- i małym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 r., jeśli ich przychód uzyskany w październiku lub w listopadzie br. był niższy co najmniej o 40 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2019 r. Dotacja podlega zwrotowi, chyba że przedsiębiorca będzie prowadził swój biznes przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia, to wtedy nie musi oddawać pieniędzy. Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy. Wyłącznie w formie elektronicznej od dnia naboru ogłoszonego przez dyrektora pośredniaka do 31 stycznia 2021 r. Świadczenie jest jednorazowe, ale rząd może wydać rozporządzenie, dzięki któremu ta sama grupa przedsiębiorców lub inna będzie mogła uzyskać dotację jeszcze raz – na warunkach określonych w jego treści.