Pracodawcy muszą pamiętać o złożeniu rocznych deklaracji lub informacji na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mają na to czas do 20 stycznia 2021 r.

Wśród zobowiązanych do złożenia rocznych deklaracji są przede wszystkim zakłady pracy zobligowane do wpłat na fundusz ze względu na to, że nie spełniają wymaganego przepisami wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Dodatkowo również ci pracodawcy, którzy wnoszą wpłaty do PFRON, w przypadku występowania nieprawidłowości w prowadzeniu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (np. nieterminowego przekazywania na niego pieniędzy) lub udzielania ulg innym pracodawcom, którzy w ten sposób chcieliby obniżyć wysokość swojej należności na fundusz. Aby rozliczyć się z PFRON, ci pracodawcy muszą wypełnić i wysłać druk DEK-R.
Jego wzór jest określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na rzecz funduszu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 172). Co ważne, wprawdzie resort przygotował nowelizację tego aktu prawnego (obecnie jest na etapie konsultacji), ale przewidziane w nim zmiany nie dotyczą akurat formularza DEK-R, tylko dwóch innych druków, więc ten dotychczasowy będzie dalej stosowany.
20 stycznia 2021 r. mija również termin istotny dla tych pracodawców, którzy w tym roku byli zwolnieni z wpłat na PFRON i w związku z tym muszą złożyć informację podsumowującą ostatnie 12 miesięcy. Ten wymóg dotyczy podmiotów wymienionych w art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Należą do nich pracodawcy, którzy osiągają minimum 6-proc. lub 2-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Ten drugi odnosi się m.in. do państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, publicznych i niepublicznych uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków, klubów wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z wpłat na PFRON są również zwolnione niedziałające dla zysku domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług rehabilitacji społecznej i zawodowej, edukacji lub opieki nad osobami z dysfunkcjami zdrowotnymi. W przypadku tych wszystkich zakładów pracy wymagane jest złożenie druku INF-2. Wzór formularza, w porównaniu do tego składanego w styczniu br., nie uległ zmianie i stanowi jeden z załączników do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 września 2018 r. w sprawie wzoru określenia wzorów miesięcznych oraz rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1863).
Ponadto pracodawcy mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) lub zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) powinni pamiętać, by przekazać do właściwego wojewody informację INF-W. Jest ona składana za okresy półroczne, a 20 stycznia 2021 r. będzie mijał termin na przesłanie formularza obejmującego czas od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Potrzebny do tego druk jest zawarty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia informacji przedstawianych przez prowadzącego ZPChr lub ZAZ oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. poz. 232).