Przejęcie żłobka przez innego właściciela nie oznacza, że zyskuje on tym samym prawo do dokonywania modyfikacji jego danych w bazie.
Uznał tak Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Lublinie, który rozpatrywał skargę w sprawie odmowy dokonania zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek złożyła firma, która kupiła inne przedsiębiorstwo obejmujące m.in. żłobek. W związku z tym wystąpiła do prezydenta miasta o zmianę w rejestrze danych podmiotu prowadzącego placówkę, czyli nazwy, numerów NIP i REGON oraz adresu. Samorząd odmówił dokonania modyfikacji, uzasadniając to tym, że nowy właściciel żłobka nie był uprawniony do złożenia wniosku, bo nie jest podmiotem wpisanym do rejestru, a tym samym stroną postępowania.
Firma złożyła odwołanie od tej decyzji, ale nie zostało ono uwzględnione. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) powołało się na art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.). Jednoznacznie wiąże on zmianę danych w rejestrze z działaniem podmiotu, który jest do niego wpisany. W ocenie kolegium nie ma też podstaw do przyjęcia, że firma, która kupiła przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi żłobek, nabywa jednocześnie uprawnienie do jego prowadzenia – potwierdzone wpisem do rejestru – i może wystąpić o zmianę w jego treści. Wpis do rejestru nie może być bowiem przedmiotem obrotu cywilnoprawnego i podlegać sukcesji jako składnik przedsiębiorstwa.
Na rozstrzygnięcie SKO nowy właściciel placówki złożył skargę do WSA w Lublinie. Argumentował, że jako nabywca przedsiębiorstwa przejął wszystkie wchodzące w jego skład koncesje, licencje i zezwolenia oraz wszelkie prawa i obowiązki wobec żłobka. Sąd nie podzielił takiej interpretacji przepisów i stwierdził, że skarga nie była zasadna. Jego zdaniem z art. 35 ustawy żłobkowej wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że podmiotem uprawnionym do żądania zmian w rejestrze żłobków jest ten podmiot, który był do niego wpisany. WSA dodał, że nie sposób nie zauważyć, że funkcję prezesa w obydwu firmach pełni ta sama osoba, która z racji uzyskanego wcześniej wpisu do rejestru żłobków dysponuje dostępem do systemu teleinformatycznego służącego do złożenia wniosku w formie elektronicznej.
W ocenie sądu podkreślenia wymaga fakt, że mimo bardzo podobnych nazw obydwie spółki stanowią dwa odrębne podmioty prawa i nie mogą działać zamiennie. W efekcie zmiana nazwy lub siedziby żłobka wymagająca złożenia wniosku nie może być rozumiana jako zmiana podmiotu prowadzącego placówkę dla maluchów. WSA wyjaśnił też, że podjęcie działalności polegającej na prowadzeniu żłobka wymaga wpisu do rejestru, ale nie może on być dokonany na podstawie wniosku o modyfikację danych innego przedsiębiorstwa, które miało wpisaną do wykazu taką placówkę. Stanowiłoby to bowiem obejście prawa.
Ponadto sąd odniósł się do zarzutów skargi, że firma, która kupiła żłobek, może żądać zmiany danych z uwagi na cywilnoprawne skutki jego nabycia, w szczególności w postaci przejścia na nią koncesji, licencji i zezwoleń. Nie były one zasadne, bo prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną, a nie koncesjonowaną lub wymagającą zezwolenia. Wpis do rejestru publicznego prowadzonego przez samorząd na podstawie przepisów ustawy żłobkowej nie jest składnikiem przedsiębiorstwa ani koncesją, licencją czy zezwoleniem i nie mógł być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego.

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 27 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Lu 219/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia