Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) pokryją ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) należności na pracownicze plany kapitałowe (PPK) oraz składkę na Fundusz Solidarnościowy (FS).
Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 20 października 2020 r. w sprawie ZAZ (Dz.U. poz. 1921), które wchodzi dziś w życie. Jedna ze zmian zawartych w jego par. 1 pkt 1 jest związana z katalogiem kosztów działania zakładu, które mogą być finansowane z dotacji PFRON. Wśród nich są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy (FP) naliczane od wynagrodzeń personelu. Teraz została tutaj dodana obowiązująca od ubiegłego roku należność na FS.
– Jej uwzględnienie w przepisach jest potrzebne, bo urzędy marszałkowskie nie były w tej kwestii jednomyślne. Niektóre mówiły, że składka na FS, która została wydzielona z tej odprowadzanej na FP, stanowi zupełnie nową należność i nie może być pokrywana ze środków PFRON. Są jednak i takie, które nie uznawały tego za nieprawidłowe działanie – mówi Ewa Wójcik, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców ZAZ.
Dzięki zmianie zawartej w wspomnianym przepisie będzie też możliwe sfinansowanie z tego samego źródła wpłat podstawowych i dodatkowych na PPK.
W rozporządzeniu znalazły się ponadto zmiany dotyczące funkcjonowania zakładowego funduszu aktywności (ZFA), którego celem jest wspieranie rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych pracowników. Do funduszu trafiają pieniądze pochodzące z działalności gospodarczej ZAZ, zwolnień podatkowych oraz zaliczek na podatek dochodowy. Środki te muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Część ZAZ posiada takie rachunki z oprocentowaniem – problem w tym, że do tej pory przepisy nie wskazywały, czy odsetki od zgromadzonych pieniędzy również mogą być przeznaczane na pomoc dla niepełnosprawnych pracowników. Aby rozwiać te wątpliwości, znowelizowane przepisy wskazują, że ZFA jest tworzony zarówno z wpłacanych na niego pieniędzy, jak i z odsetek.
Rozszerzona została także lista form wsparcia, które mogą być finansowane ze środków tego funduszu. Do liczącego 13 pozycji wykazu dodano kolejne cztery. I tak z tych pieniędzy mogą być pokrywane wydatki na: niefinansowany ze środków publicznych pobyt i leczenie osoby niepełnosprawnej, np. w szpitalu, sanatorium, placówkach rehabilitacyjno-szkoleniowych, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem – jeśli lekarz zaleci jego uczestnictwo, oraz wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach. Co ważne z ZFA można od teraz pokryć koszty przejazdu w obydwie strony do wspomnianych placówek medycznych i miejsc, w których są organizowane turnusy rehabilitacyjne. Pieniądze funduszu można wydać też na zapewnienie pomocy ze strony opiekunów dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ich rekreacji i uczestnictwie w życiu kulturalnym.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 17 listopada