Prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Liczbę ubezpieczonych ustala się na rok kalendarzowy według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia. W liczbie ubezpieczonych należy uwzględnić:

  •  pracowników (w tym również uczniów),
  •  podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę nakładczą,
  •  podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
  •  podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

Nie należy natomiast uwzględniać:

  •  osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
  •  duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Z powyższego wynika, że obowiązek wypłaty zatrudnianym osobom zasiłków z ubezpieczenia chorobowego zależy od tego, ile osób zgłosi pan do ubezpieczenia chorobowego w pierwszym miesiącu działalności firmy. Jeśli będzie ich ponad 20, będzie pan wypłacał zasiłki z ubezpieczenia chorobowego.

ANNA KORCZ

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).