Jednostka sektora finansów publicznych chce zawrzeć na rok umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi w styczniu 2021 r. Czy wartość tego zamówienia, od której będzie zależeć obowiązek stosowania nowego prawa zamówień publicznych, powinny stanowić prognozowane wpłaty do programu?
Nie. Wartość zamówienia będzie stanowić – ustalone z należytą starannością – wynagrodzenie podmiotu zarządzającego PPK. Nie należy utożsamiać wartości zamówienia z pieniędzmi zgromadzonymi w programie, na które będą składać się m.in. wpłaty podstawowe i dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK, wpłaty powitalne i dopłaty roczne finansowane przez państwo oraz zyski z inwestowania pieniędzy zgromadzonych w planach. Środki te nie będą bowiem stanowić wynagrodzenia wykonawcy.
1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.; dalej: nowe p.z.p.). Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) od tej daty do umów o zarządzanie PPK nie będzie stosować się nowego p.z.p. tylko wtedy, gdy wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy (czyli 139 tys. euro dla zamówień udzielanych przez instytucje administracji centralnej oraz 214 tys. euro w przypadku zamówień instytucji poniżej szczebla centralnego).
W myśl art. 35 ust. 4 pkt 1 nowego p.z.p., jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Zamówień Publicznych podstawą do ustalenia wartości zamówienia na zarządzanie PPK powinny być zatem wszystkie składowe wynagrodzenia wykonawcy za świadczenie usług zarządzania PPK. W art. 49 ust. 1 ustawy o PPK ustalono maksymalny limit wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, w którym lokowane są środki gromadzone w programie. Limit ten stanowi 0,5 proc. wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Dodatkowo, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK, podmiot zarządzający może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości do 0,1 proc. wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Maksymalnym wynagrodzeniem wykonawcy jest zatem maksymalna wartość procentowa aktywów funduszu. Wskaźnik ten – wraz z danymi dotyczącymi uczestników PPK u danego zamawiającego (w szczególności ich liczbą oraz prognozowanymi wpłatami do programu przez określony umową okres) – powinien stanowić podstawę do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 nowego p.z.p. podstawą ustalenia wartości zamówień na usługi powtarzające się, ciągłe lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość tych zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze. W przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na okres dłuższy niż 12 miesięcy szacunkową wartość zamówienia będzie stanowić wartość wynagrodzenia wykonawcy obliczona jako iloczyn tak ustalonej podstawy oszacowania oraz czasu realizacji usługi.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775