Dopiero po 1 stycznia 2021 r. niepełnosprawni rolnicy będą mogli ponownie otrzymywać zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, bo wyczerpana została pula pomocy de minimis dla sektora rolnego
Tak wynika z wyjaśnienia przekazanego DGP przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zgodnie z art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za domownika z dysfunkcją zdrowotną, przysługuje refundacja wnoszonej należności do KRUS. Fundusz wypłaca pieniądze na podstawie wniosku, który powinien być złożony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym osoba zapłaciła składki za dany kwartał (co do zasady jest to jego pierwszy miesiąc). Jednocześnie refundacja należności jest udzielana na zasadzie pomocy de minimis w sektorze rolnym, a unijne przepisy regulujące jej przyznawanie przewidują, że jej łączna kwota w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego. Dla Polski wynosi on obecnie 295,9 mln euro. Co ważne, ten pułap pomocy de minimis w rolnictwie został osiągnięty 7 sierpnia br.
– Wspomniany limit określa się na trzy lata, przy czym okres ten ocenia się w sposób ciągły. To oznacza, że bierze się pod uwagę łączną kwotę pomocy przyznaną w ciągu danego roku budżetowego, a także dwóch poprzednich lat. Z tego względu do dnia uruchomienia nowego limitu, czyli 1 stycznia 2021 r., fundusz nie ma podstaw do wypłaty refundacji składek na KRUS oraz na ZUS w odniesieniu do osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą w sektorze rolnym – tłumaczy Michał Plewka, rzecznik PFRON.
Dodaje, że w sierpniu, gdy rolnicy mogli ubiegać się o zwrot należności na ubezpieczenia społeczne za III kwartał br., do funduszu wpłynęło 2538 wniosków, które dotyczyły 1974 niepełnosprawnych rolników i 698 niepełnosprawnych domowników. W związku z tym, że większość z nich trafiła do PFRON już po wyczerpaniu limitu krajowego pomocy de minimis, zrealizowane zostały wypłaty tylko z 280 wniosków. Natomiast dla pozostałych należna kwota refundacji wynosi 0 zł. Wprawdzie wnioskodawcy mogą zgodnie z art. 25c ust. 8 ustawy w ciągu 14 dni od otrzymania takiej informacji złożyć wniosek do PFRON o wydanie decyzji ustalającej kwotę zwrotu, to i tak – z uwagi na to, że przekroczenie limitu jest przesłanką niezależną od funduszu – ona również będzie wskazywać na 0 zł.
Co ciekawe, również w 2018 r. i 2019 r. dochodziło do wyczerpania puli pomocy de minimis, ale miało to miejsce na początku listopada. Natomiast w tym roku nastąpiło to wcześniej i w efekcie rolnicy nie otrzymają refundacji zarówno za III, jak i IV kwartał br.