Dodatek za pracę w terenie powinien wzrosnąć z 250 zł do 500 zł miesięcznie, a 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługiwać raz w roku.
Tak uważa Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS), która przedstawiła swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876). Zawiera on szereg zmian dotyczących uprawnień przysługujących tej grupie zawodowej, które mają poprawić warunki pracy. Jedną z nich jest podwyżka dodatku do wynagrodzenia za pracę w terenie, który obecnie wynosi 250 zł miesięcznie, a Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje jego podniesienie do kwoty 400 zł. Zdaniem PFZPSiPS dodatek, który przez wiele lat był zamrożony, powinien po podwyżce wynosić 500 zł, zwłaszcza że minimalne i średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych należy do najniższych w Europie (gorzej jest na Białorusi).
– Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jakiegoś mechanizmu waloryzacji dodatku, który gwarantowałby jego stały wzrost. Jednak wygląda na to, że nie ma szans na takie przepisy, dlatego proponujemy wyższą podwyżkę, zwłaszcza że pewnie na kolejną przyjdzie nam znów poczekać kilka lat – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.
Organizacja chce też większych zmian w zakresie dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z propozycją resortu skrócony ma zostać okres zatrudnienia warunkujący nabycie takiego uprawnienia – z pięciu do trzech lat, a PFZPSiPS postuluje jeszcze, aby pracownik socjalny mógł z niego skorzystać raz w roku, zamiast raz na dwa lata.
Federacja ma też zastrzeżenia do zawartej w projekcie ścieżki awansu zawodowego. W szczególności odnoszą się one do przepisu zakładającego, że co do zasady wyższy stopień jest nadawany po dwóch następujących po sobie pozytywnych ocenach okresowych. Ponieważ taka ocena ma być przeprowadzana raz na dwa lata, pracownik socjalny mógłby awansować po czterech latach. W opinii PFZPSiPS wystarczająca byłaby jedna pozytywna ocena okresowa. Ponadto organizacja chciałaby wprowadzenia przepisów, które spowodują, że pracownik socjalny – wzorem innych służb – uzyskiwałby od pracodawcy prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w sytuacji, gdy w związku z wykonywaniem czynności służbowych został poszkodowany przestępstwem i doszło do naruszenia jego nietykalności cielesnej, czynnej napaści lub znieważenia. – Z naszych doświadczeń wynika bowiem, że choć gminy dysponują własną obsługą prawną, to pracownicy socjalni nie mają zapewnionej takiej pomocy – podkreśla Paweł Maczyński. Dodaje, że alternatywą mógłby być zwrot części kosztów, jakie poniósł pracownik socjalny we własnym zakresie (przynajmniej 50 proc.).
Wreszcie PFZPSiPS widzi potrzebę rozszerzenia katalogu dochodów, które nie są wliczane do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej. Wprawdzie projekt zakłada dodanie do tej listy kolejnych pozycji, ale w ocenie organizacji powinny na niej znaleźć się również dodatek mieszkaniowy oraz zasiłek pielęgnacyjny. Przypomina, że ten drugi służy wsparciu osób niepełnosprawnych, tymczasem jego otrzymywanie przekłada się nie tylko na odmowę przyznania świadczeń, lecz także na obniżkę wysokości niektórych z nich, np. zasiłku stałego (jest on pomniejszany o kwotę zasiłku pielęgnacyjnego).
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy