Miałam kontakt z osobą chorą na COVID-19, ale nie zostałam objęta kwarantanną. Obawiam się, że mogę być chora, chociaż mam bardzo słabe objawy. Czy po potwierdzeniu choroby bezobjawowej będę mogła liczyć na zasiłek chorobowy?
Jak czytamy na stronach rządowych, izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie). Samo pojęcie izolacji domowej zostało zawarte w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z jej art. 34 w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych osoby chore na chorobę zakaźną albo podejrzane o zachorowanie na nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 wprowadzi natomiast zmiany do ustawy zasiłkowej. Zgodnie z nią na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktowane będzie poddanie się obowiązkowi izolacji w warunkach domowych albo izolacji. Oznacza to, że osoba niemająca objawów COVID-19, ale mająca pozytywny wynik testu, będzie miała prawo do świadczeń chorobowych, o ile oczywiście spełnia inne warunki do ich otrzymania. Otrzyma więc wynagrodzenie chorobowe, a po jego wyczerpaniu także zasiłek chorobowy. Nie będzie przy tym konieczne wystawienie zwolnienia lekarskiego przez lekarza.
Podstawa prawna
• art. 6 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870) – w brzmieniu po wejściu w życie nowelizacji
• art. 34 z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845)
▶ Pracuję w szpitalu jako pielęgniarka. Miałam styczność z osobą chorą na COVID-19 i muszę poddać się kwarantannie. Czy będę miała prawo do podwyższonego wynagrodzenia chorobowego? Dodam, że chory, z którym miałam kontakt, to osoba z mojej rodziny.
Nie, w tym przypadku pracownik szpitala nie będzie miał prawa do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru (przy czym warto nadmienić, że w Senacie jest już ustawa, która na powrót obniży wynagrodzenie chorobowe personelu medycznego do 80 proc., pozostawiając im prawo do 100 proc. zasiłku). Ustawa z 28 października 2020 r. dodaje do specustawy o COVID-19 art. 4g. Zgodnie z nim w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w czasie:
  • podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi na COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym,
  • niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym
‒ przysługuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia chorobowego, a w razie wyczerpania puli wynagrodzenia – zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie ustawy zasiłkowej. Jak widać, przepis ten wymaga, aby kwarantanna wynikała ze styczności z chorymi w miejscu pracy. Skoro więc pielęgniarka przebywa na kwarantannie, bo miała kontakt z chorym członkiem rodziny, wynagrodzenie chorobowe, a później zasiłek chorobowy, będą jej przysługiwały na normalnych zasadach.
Podstawa prawna
• art. 4g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) – w brzmieniu po wejściu w życie nowelizacji
▶ Pracuję na etacie. Zostałem poddany kwarantannie. Czy mogę mimo wszystko świadczyć pracę zdalną? Chciałbym otrzymywać normalne wynagrodzenie, a nie tylko 80 proc.
Praca zdalna była dopuszczalna już na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. W takim przypadku pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie za wykonaną pracę, a nie wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek. Niektórzy jednak mieli w tym zakresie wątpliwości, bo ustawa zasiłkowa traktuje przebywanie na kwarantannie na równi z niezdolnością do pracy. Ustawodawca postanowił je rozwiać i ustawą z 28 października 2020 r. wprowadził do specustawy o COVID-19 art. 4h. Zgodnie z nim w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione poddane obowiązkowej kwarantannie, za zgodą zatrudniającego, mogą świadczyć w trybie zdalnym pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Doprecyzowano, że w takim przypadku nie przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego.
Podstawa prawna
• art. 4h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) – w brzmieniu po wejściu w życie nowelizacji
▶ Jestem zleceniobiorcą. Zostałem poddany kwarantannie. Nie mam żadnych objawów choroby, chciałbym świadczyć pracę zdalną. Czy mimo to otrzymam zasiłek?
W przypadku wykonywania pracy zdalnej, za którą wypłacone będzie wynagrodzenie, nie przysługuje zleceniobiorcy zasiłek chorobowy. Podobnie jak w przypadku opisywanym wyżej, dotyczącym osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy, również zleceniobiorca już na podstawie obecnych przepisów mógł wykonywać pracę zdalną na kwarantannie. W takiej sytuacji nie powinien występować do ZUS ani do zleceniodawcy (jeśli to zleceniodawca jest płatnikiem zasiłków) o zasiłek chorobowy. Warto zauważyć, że nowy art. 4h specustawy o COVID-19 mówi nie tylko o pracownikach, lecz także o „osobach zatrudnionych”, co prowadzi do wniosku, że zasady te stosuje się także do zleceniobiorców. Zatem w trakcie pracy zdalnej zleceniobiorca powinien otrzymać umówione ze zleceniodawcą wynagrodzenie. W przypadku gdyby jednocześnie otrzymał zasiłek chorobowy i wynagrodzenie, zasiłek musiałby zostać zwrócony.
Podstawa prawna
• art. 4h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) – w brzmieniu po wejściu w życie nowelizacji