Przedsiębiorca należący do tzw. III etapu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych nie zdążył zawrzeć umowy o zarządzanie PPK w obowiązującym go czasie (do 27 października). Czy po upływie tego terminu nadal ma prawo wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać PPK?
Tak, przysługuje mu takie uprawnienie. Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla podmiotów zatrudniających tzw. II i III fazy wdrożenia PPK upłynął 27 października br. Chodzi tu o podmioty, które zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. (tzw. 50+) bądź co najmniej 20 osób zatrudnionych na 31 grudnia 2019 r. (tzw. 20+). Wynika to z art. 134 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK).
To, czy podmiot zatrudniający wywiązał się w terminie z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zweryfikuje Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na podstawie informacji z ZUS oraz danych dotyczących podmiotów zatrudniających zawartych w ewidencji PPK (art. 8 ust. 1–4 ustawy o PPK). Jeśli tego nie zrobił, PFR wezwie go – w formie pisemnej – do zawarcia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową (PFR TFI S.A.) albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Wezwanie PFR będzie uznane za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub przez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (art. 8 ust. 5 ustawy o PPK).