Przedsiębiorca należący do tzw. III etapu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych nie zdążył zawrzeć umowy o zarządzanie PPK w obowiązującym go czasie (do 27 października). Czy po upływie tego terminu nadal ma prawo wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać PPK?
Tak, przysługuje mu takie uprawnienie. Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla podmiotów zatrudniających tzw. II i III fazy wdrożenia PPK upłynął 27 października br. Chodzi tu o podmioty, które zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. (tzw. 50+) bądź co najmniej 20 osób zatrudnionych na 31 grudnia 2019 r. (tzw. 20+). Wynika to z art. 134 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK).
To, czy podmiot zatrudniający wywiązał się w terminie z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zweryfikuje Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na podstawie informacji z ZUS oraz danych dotyczących podmiotów zatrudniających zawartych w ewidencji PPK (art. 8 ust. 1–4 ustawy o PPK). Jeśli tego nie zrobił, PFR wezwie go – w formie pisemnej – do zawarcia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową (PFR TFI S.A.) albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Wezwanie PFR będzie uznane za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub przez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (art. 8 ust. 5 ustawy o PPK).
Upływ ustawowego terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie ogranicza pracodawcy możliwości wyboru instytucji finansowej. Zarówno przed otrzymaniem wezwania PFR, jak i potem podmiotowi zatrudniającemu nadal przysługuje uprawnienie do wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK. Szczególna rola instytucji wyznaczonej podlega na tym, że zarządzany przez nią fundusz zdefiniowanej daty nie może odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Takiego zastrzeżenia nie ma w przypadku innych instytucji finansowych, co oznacza, że mogą one odmówić zawarcia wskazanej wyżej umowy.
W wezwaniu skierowanym przez PFR do podmiotu zatrudniającego zostanie zawarta informacja o karze za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie. Chodzi tu o karę przewidzianą w art. 106 ustawy o PPK. Przyjęto w nim, że podmiot zatrudniający (bądź osoba obowiązana do działania w imieniu tego podmiotu), który nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. swojego funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Jest to wykroczenie, a podmiotem uprawnionym do kontroli prawidłowości wykonywania przez pracodawców ich obowiązków jest Państwowa Inspekcja Pracy.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że umowa o zarządzanie PPK zawarta w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania PFR nie przestaje być umową zawartą z naruszeniem ustawowego terminu na jej zawarcie. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w ciągu tych 30 dni nie zwalnia zatem podmiotu zatrudniającego z odpowiedzialności z art. 106 ustawy o PPK.