Osoby przysposabiające dziecko, które skończyło 7 lat, będą mogły zawnioskować o przyznanie świadczenia rodzicielskiego.
Taka możliwość zostanie wprowadzona dzięki zmianie art. 17c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111), która jest częścią projektu nowelizującego przepisy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Obecnie jest tak, że prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje matce lub ojcu, rodzicowi zastępczemu, opiekunowi faktycznemu, a także osobie, która adoptowała dziecko, ale tylko wtedy gdy nie ma ono jeszcze skończonych 7 lat lub 10 lat – jeśli podjęto wobec niego decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Zgodnie z propozycją przedstawioną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kosiniakowe będzie dostępne również dla rodziców przysposabiających starsze dziecko, a datą graniczną będzie tu skończenie 18 lat. Resort zdecydował się na taką zmianę w związku z tym, że jednocześnie rozszerzone ma zostać uprawnienie do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla osób przysposabiających starsze dzieci. Świadczenie rodzicielskie jest zaś odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego należnego osobom korzystającym z takiego urlopu.
Co ważne okres otrzymywania kosiniakowego przez osoby, które adoptowały dziecko w wieku powyżej 7 lub 10 lat, będzie krótszy niż w przypadku młodszych. Świadczenie będzie bowiem przysługiwać przez 20 tygodni, gdy przysposabiane jest jedno dziecko, 31 tygodni przy przyjęciu dwojga, 33 tygodni – trojga, 35 – czworga, a 37, gdy dzieci jest pięcioro i więcej. Gdy rodzic przyjmuje na wychowanie młodsze dziecko, to w zależności od ich liczby okres pobierania świadczenia wynosi odpowiednio 52, 65, 67, 69 lub 71 tygodni.
W ramach tego samego projektu resort postanowił też zmodyfikować przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329) w zakresie przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Taka pomoc finansowa poza rodzicami dziecka należy się również osobom przysposabiającym, przy czym jak wskazuje art. 10 ust. 4 ustawy, wniosek o jej przyznanie musi być złożony w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. Problem w tym, że procedury związane z adopcją są często długotrwałe, ministerstwo chce więc zmienić wspomniany przepis w ten sposób, że wniosek będzie można złożyć w terminie 12 miesięcy od przysposobienia potomka, z zastrzeżeniem, że nie później niż do skończenia 18 lat.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy