Osoby przysposabiające dziecko, które skończyło 7 lat, będą mogły zawnioskować o przyznanie świadczenia rodzicielskiego.
Taka możliwość zostanie wprowadzona dzięki zmianie art. 17c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111), która jest częścią projektu nowelizującego przepisy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Obecnie jest tak, że prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje matce lub ojcu, rodzicowi zastępczemu, opiekunowi faktycznemu, a także osobie, która adoptowała dziecko, ale tylko wtedy gdy nie ma ono jeszcze skończonych 7 lat lub 10 lat – jeśli podjęto wobec niego decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Zgodnie z propozycją przedstawioną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kosiniakowe będzie dostępne również dla rodziców przysposabiających starsze dziecko, a datą graniczną będzie tu skończenie 18 lat. Resort zdecydował się na taką zmianę w związku z tym, że jednocześnie rozszerzone ma zostać uprawnienie do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla osób przysposabiających starsze dzieci. Świadczenie rodzicielskie jest zaś odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego należnego osobom korzystającym z takiego urlopu.