Pracownik w sprawie ze swojego powództwa nie ma obowiązku wykładania zaliczki na koszty przeprowadzenia dowodu wnioskowanego przez siebie ani innej czynności połączonej z wydatkami dlatego, że wydatki obciążające pracownika ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Jeśli pracownik wygra sprawę, te wydatki zostaną pobrane od przegrywającego pracodawcy na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli sprawa zostanie przegrana przez pracownika, w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może obciążyć go wydatkami. Inaczej sprawa przedstawia się wtedy, gdy wniosek dowodowy składa pracodawca. Wnosząc o przeprowadzenie dowodu bądź innej czynności połączonej z wydatkami, pracodawca musi uiścić zaliczkę w kwocie określonej przez sąd. W innym wypadku sąd pominie czynność. Jeżeli jednak sąd oddali powództwo, pracownik będzie musiał zwrócić przeciwnikowi poniesione przez niego wydatki. Należy też wiedzieć, że w sprawach z powództwa pracodawcy przeciwko pracownikowi żadna ze stron procesu nie jest zwolniona z mocy ustawy od obowiązku ponoszenia wydatków, zatem tak pracownik, jak i pracodawca, o ile nie uzyskają sądowego zwolnienia od kosztów sądowych, będą zobowiązani do uiszczania zaliczek na wydatki.

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 98 par. 1 i art. 1304 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

■  Art. 97 i art. 113 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).