Odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie ich na raty, a także odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę – to narzędzia wsparcia, które firmy nadal mają do dyspozycji.
W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad mikrotarczami dla branż, które najmocniej odczują nawrót epidemii. Warto jednak pamiętać, że właściciele m.in. siłowni i basenów, które są zamknięte od ubiegłej soboty, wciąż mogą skorzystać z niektórych narzędzi wsparcia:
  • POSTOJOWE Jeżeli prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub zatrudniony na umowie zlecenia nie skorzystał do tej pory ze świadczenia postojowego, cały czas może to zrobić. Wnioski w tej sprawie muszą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem uzyskania świadczenia jest limit przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie mógł on przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Poza tym zawarcie umowy musiało nastąpić przed 1 kwietnia br. i zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie zawiesili działalności, świadczenie przysługuje, jeżeli ich przychody spadły o co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek. Musieli też prowadzić firmę przed 1 kwietnia 2020 r. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że opłacają składki emerytalne i rentowe z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK LUB ROZŁOŻENIE ICH NA RATY BEZ OPŁATY PROLONGACYJNEJ Ulga dotyczy wszystkich płatników składek (w tym za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby). Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność i wielkość jego firmy. Z tego narzędzia mogą skorzystać także samozatrudnieni. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności, nie poniesie żadnych kosztów. Jeśli wniosek wpłynie po terminie, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
  • TARCZA 5.0 (ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZA LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ ORAZ POSTOJOWE) Teoretycznie właściciele siłowni i basenów mogą z niej skorzystać, jeżeli ich przeważająca działalność koncentruje się na usługach związanych z turystyką, hotelarstwem czy organizacją i obsługą targów, konferencji i wystaw. O przyznaniu pomocy mają decydować różne przesłanki, z których kluczowe będzie prowadzenie firmy pod określonym kodem PKD. O szczegółach pisaliśmy w artykule „Pomoc dla firm z branży turystycznej już jest”, DGP nr 202/2020.
  • ODSTĄPIENIE OD POBIERANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu należności. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.
  • ZMIANA WARUNKÓW UMOWY O ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK Jest ona możliwa, jeżeli w trakcie realizacji umowy sytuacja finansowa płatnika się zmieniła. Może on wówczas złożyć wniosek o zmianę terminu płatności rat lub ich wysokości, a także skrócenie lub wydłużenie okresu spłaty należności. Wniosek płatnik może złożyć przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana jej warunków może dotyczyć tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
  • UTRZYMANIE W MOCY UKŁADU RATALNEGO Gdy płatnik otrzyma zawiadomienie, że doszło do zerwania układu ratalnego, może wnioskować do ZUS o jego utrzymanie.
Reklama