Z małego ZUS plus może skorzystać jedynie przedsiębiorca.
ikona lupy />
ShutterStock
Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który zatrudnił pełnoletniego syna do pomocy przy biznesie ‒ jako osobę współpracującą. W związku z tym opłacał też za niego składki. Chciał się jednak dowiedzieć, czy skoro sam korzysta z małego ZUS plus, to czy jego syn też może skorzystać z takiego sposobu obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
ZUS uznał, że nie. Przypomniał, że od 1 lutego br. obowiązują przepisy dotyczące małego ZUS plus. Aby przedsiębiorca mógł płacić niższe składki, jego roczny przychód za poprzedni rok nie może przekraczać 120 tys. zł. Drugim warunkiem jest dochód. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym ani wyższa od 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Organ rentowy zaznaczył, że przepisy dotyczą tylko osób, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266), czyli prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.
Oznacza to, że syn, jako osoba współpracująca, nie może skorzystać z preferencji. A podstawa wymiaru jego składek na ubezpieczenia społeczne powinna być ustalona w oparciu o art. 18 ust. 8 ustawy systemowej. Zgodnie z tym przepisem podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych osób współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Decyzja ZUS z 30 września 2020 r. (WPI/200000/43/680/2020)