Pracownice na urlopach macierzyńskich mogą już występować o przeliczenie obniżonych świadczeń. Procedura nie jest skomplikowana. Wystarczy pisemne żądanie przekazane pracodawcy lub ZUS.
Chodzi o kobiety, które w okresie obniżonego na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej (Dz.U. poz. 374 ze zm.) wymiaru czasu pracy i związanej z tym obniżki wynagrodzenia urodziły dziecko. Otrzymują one bowiem niższe świadczenia (pisaliśmy o tym w DGP nr 142 z 23 lipca 2020 r. „Tarcza uderza w matki na urlopach. Ale jest na nią sposób”). Rozwiązanie, które pomogło firmom w czasie epidemii, wywołało jednocześnie duże niezadowolenie wśród świadczeniobiorców.
Dlatego rząd zdecydował się umieścić rozwiązania regulujące tę kwestię w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1747), która weszła w życie 9 października. Skorzystają na nich matki, którym pracodawca na podstawie tarczy antykryzysowej obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.
Muszą one spełnić jednak dodatkowo dwa warunki. Po pierwsze, obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia musiało nastąpić w okresie wcześniej pobieranego zasiłku (np. chorobowego). Po drugie, między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku (np. macierzyńskiego) nie mogło być przerwy albo była ona krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. Te dwa wymogi należy spełnić łącznie (pisaliśmy o tym w DGP nr 194 z 5 października 2020 r. „Matki na urlopach zaopiekowane”).
Spełniające te warunki kobiety mogą wystąpić o przeliczenie już wypłaconych świadczeń.
I tak, jeżeli pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłku osobom u niego zatrudnionym, wniosek o przeliczenie należy kierować do niego. Powinien on niezwłocznie przekazać go do ZUS. Do wniosku pracodawca musi dołączyć też informację, że obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło na podstawie tarczy antykryzysowej. W tym celu na portalu PUE ZUS może skorzystać z formularza ZAS-58, dołączając do niego skan wniosku.
Jeżeli świadczenie przelewa ZUS, trzeba wystąpić bezpośrednio do organu rentowego. ZUS tłumaczy, że w tym przypadku również nie ma sformalizowanego wzoru wniosku. Wystarczy, żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie zaniżonego zasiłku w związku z tarczą antykryzysową. Jeżeli świadczenie wypłaca ZUS, wniosek taki może być złożony na portalu PUE ZUS przy wykorzystaniu formularza ZAS-58. Organ rentowy wystąpi także do pracodawcy o przekazanie informacji, czy obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło na podstawie tarczy antykryzysowej.