Składający wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub przedłużenie wizy, którzy są w trudnej sytuacji, mogą ubiegać się o umorzenie opłaty skarbowej – wynika z odpowiedzi Justyny Przekopiak z Ministerstwa Finansów na petycję obywateli Białorusi.
Przedstawicielka MF przypomniała, że warunkiem podjęcia postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy lub przedłużenie wizy jest uiszczenie opłaty skarbowej za wniosek w tej sprawie. Organ powinien jednak rozpatrzyć wniosek mimo nieuiszczenia należności, jeżeli przemawiają za tym względy społeczne lub ważny interes strony.
Przyznanie ulgi w opłacie wymaga złożenia odrębnego wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Uzasadnieniem dla jej przyznania jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Zgodnie z orzecznictwem przy podejmowaniu decyzji należy uwzględniać nie tylko osobistą sytuację majątkową podatnika, lecz także związek między obniżeniem zdolności płatniczej a zajściem wypadków powodujących i uzasadniających niemożność zapłaty (wyrok NSA z 26 listopada 1999 r., sygn. akt I Sa/Łd 13/98). Jest ona uzasadniona w przypadkach spowodowanych działaniem czynników, na które podatnik nie może mieć wpływu i które są niezależne od jego postępowania (wyr. NSA z 15 maja 1991 r., sygn. akt SA/Gd 295/91). Umorzenie może uzasadniać również brak środków na pokrycie niezbędnych wydatków koniecznych do utrzymania rodziny spowodowany niskimi dochodami (wyr. NSA z 18 czerwca 1999 r., sygn. akt I SA/Łd 1120/97). Przesłanką umorzenia mogą być też pożar, choroba oraz bezrobocie osoby zobowiązanej, jeżeli nie posiada ona innych źródeł dochodu (wyr. NSA z 17 marca 1994 r., sygn. akt SA/Po 3597/93). Pożądane jest porównywanie sytuacji ubiegającego się o umorzenie z sytuacją przeciętnego podatnika danego podatku (wyr. NSA z 1 czerwca 1994 r., sygn. akt III SA 1734/93).
Odpowiedź Justyny Przekopiak, dyrektora departamentu podatków sektorowych, lokalnych oraz podatku od gier w Ministerstwie Finansów, z 2 września 2020 r. na petycję nr PS1.056.2.2020