Spółka ma zacząć działać i zatrudniać pracowników pod koniec tego albo na początku przyszłego roku. Ma w niej zostać utworzony pracowniczy program emerytalny (PPE). Czy umożliwi to niewdrażanie przez nią pracowniczego planu kapitałowego (PPK)?
Tak, ale tylko wówczas, gdy spółka powstanie, zatrudni pracowników i utworzy PPE (spełniający wymagania określone w przepisach) w 2020 r. Jeśli nastąpi to w 2021 r., będzie musiała wdrożyć PPK. W tym ostatnim przypadku spółka będzie mogła, po utworzeniu PPK i zarejestrowaniu PPE, nie finansować wpłat do PPK. Niezbędne będzie jednak do tego porozumienie z zakładową organizacją związkową.
W art. 134 ust. 1 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) wyodrębniono cztery etapy wdrażania PPK. Spółka, która powstanie i zatrudni pracowników (bądź inne osoby zatrudnione – zgodnie z definicją z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK) jeszcze w tym roku, będzie należeć do IV etapu wdrażania PPK. Podmioty z tego etapu zostaną objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r. i będą miały czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.