Spółka ma zacząć działać i zatrudniać pracowników pod koniec tego albo na początku przyszłego roku. Ma w niej zostać utworzony pracowniczy program emerytalny (PPE). Czy umożliwi to niewdrażanie przez nią pracowniczego planu kapitałowego (PPK)?
DGP
Tak, ale tylko wówczas, gdy spółka powstanie, zatrudni pracowników i utworzy PPE (spełniający wymagania określone w przepisach) w 2020 r. Jeśli nastąpi to w 2021 r., będzie musiała wdrożyć PPK. W tym ostatnim przypadku spółka będzie mogła, po utworzeniu PPK i zarejestrowaniu PPE, nie finansować wpłat do PPK. Niezbędne będzie jednak do tego porozumienie z zakładową organizacją związkową.
W art. 134 ust. 1 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) wyodrębniono cztery etapy wdrażania PPK. Spółka, która powstanie i zatrudni pracowników (bądź inne osoby zatrudnione – zgodnie z definicją z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK) jeszcze w tym roku, będzie należeć do IV etapu wdrażania PPK. Podmioty z tego etapu zostaną objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r. i będą miały czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.
Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy o PPK przepisów tej ustawy może jednak nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 (czyli w terminie objęcia go ustawą o PPK) prowadzi PPE spełniający wymagania określone w tym przepisie. Aby skorzystać z tego uprawnienia, podmiot zatrudniający z IV etapu wdrażania PPK musi, według stanu na 1 stycznia 2021 r.:
  • naliczać i odprowadzać składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia, czyli zawarta przez niego umowa zakładowa musi przewidywać wysokość składki podstawowej na poziomie co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia oraz musi on naliczyć i odprowadzić składki podstawowe za co najmniej jeden okres wynikający z umowy zakładowej za wszystkie osoby będące uczestnikami PPE, za które zgodnie z umową zakładową był obowiązany naliczyć i odprowadzić składki za ten okres, a ponadto
  • w PPE musi uczestniczyć co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych w tym podmiocie, czyli na 1 stycznia 2021 r. powinien on porównać ogólną liczbę osób zatrudnionych z liczbą osób zatrudnionych, które przystąpiły do PPE i wskaźnik ten musi wynosić nie mniej niż 25 proc.
  • Wdrożenie PPK w małej i średniej firmie: System kadrowo-płacowy to podstawa [WYWIAD]
Jeżeli spółka powstanie i zatrudni pracowników po 1 stycznia 2021 r., to – zgodnie z art. 16 ustawy o PPK – będzie musiała zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pierwszej osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca jej zatrudnienia, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin trzech miesięcy zatrudnienia. Umowę o zarządzanie PPK trzeba będzie zawrzeć nie później niż na 10 dni roboczych przed tym terminem (art. 8 ust. 1 ustawy o PPK).
W tej sytuacji do spółki nie będzie mieć zastosowania art. 133 ust. 1 ustawy o PPK. W przepisie tym mowa jest bowiem o podmiocie zatrudniającym, który prowadzi PPE „w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1”. W przypadku podmiotu, który powstanie po 1 stycznia 2021 r. warunek ten nie może zostać spełniony.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o PPK podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia, może jednak – w porozumieniu z zakładową organizacją związkową – nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775