Prowadzę działalność gospodarczą jako agent turystyczny. Chciałbym otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe. Jak mam udowodnić 75-proc. spadek przychodu w stosunku do poprzedniego roku?
▶ Jestem agentem turystycznym, prowadzę działalność od dwóch lat. Pobrałem świadczenie postojowe już trzykrotnie. Czy mam prawo do jeszcze jednego typu świadczenia?
Nowe brzmienie art. 15zq ust. 6 specustawy zwalnia agentów turystycznych z dotychczas obowiązujących wymogów otrzymania świadczenia postojowego, tj. konieczności wykazania spadku przychodu o 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku albo zawieszenia działalności po 31 stycznia 2020 r. Trzeba jednak pamiętać, że nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą nie można pobrać świadczenia postojowego więcej niż trzy razy. Skoro więc agent pobrał świadczenie już trzykrotnie, to nie będzie miał prawa do skorzystania z niego po raz kolejny.
Agent może mieć jednak prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. Zgodnie ze zmienionym przed wejściem w życie art. 15zs1 ust. 1 specustawy przedsiębiorcy, który na dzień złożenia wniosku prowadził jako przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.11.A – a więc działalność agentów turystycznych, a także 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z – przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. Konieczne jest jednak wykazanie, że przychód z tej działalności, uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
▶ Jestem przewodnikiem turystycznym. Nie pobrałem w tym roku świadczenia postojowego. Czy mogę je otrzymać na podstawie nowych przepisów?
Tak. Zgodnie z art. 15zq ust. 7 specustawy, który wszedł w życie 15 października, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną na dzień złożenia wniosku – jako rodzaj przeważającej działalności – kodem 79.90.A, świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:
  • zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;
  • działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż dziewięć miesięcy.
Nie jest to nowy rodzaj świadczenia postojowego, a jedynie zwolnienie tej grupy zawodowej z dotychczasowych warunków jego otrzymania. Przy czym w mocy pozostają przepisy dotyczące maksymalnie trzykrotnego pobrania świadczenia.
▶ Od grudnia 2019 r. prowadzę działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych. Czy mam prawo do dodatkowego świadczenia postojowego? Pobrałem świadczenie postojowe na dotychczasowych zasadach.
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych określona PKD 90.01.Z , wykonywana jako przeważająca, uprawnia do otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego. Konieczne będzie jednak uzyskanie przychodu z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższego o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. A to oznacza, że skoro działalność była wykonywana dopiero od grudnia 2019 r., to przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe dopiero w grudniu 2020 r., bo dopiero wtedy będzie mógł porównać przychód z analogicznym miesiącem z 2019 r.
Prowadzi to także do wniosku, że osoby, które nie wykonywały działalności w 2019 r., nie będą miały prawa do dodatkowego świadczenia, bo nie będą mogły wykazać odpowiedniego spadku przychodu w stosunku do analogicznych miesięcy w poprzednim roku. Wystąpiliśmy o potwierdzenie tej interpretacji do ZUS.
▶ Jestem agentem turystycznym. Nie pobrałem w tym roku świadczenia postojowego, bo mój przychód był jednakowo niski przez cały okres epidemii. Czy teraz będę miał prawo do świadczenia postojowego albo dodatkowego świadczenia postojowego?
Nowe brzmienie art. 15zq ust. 6 specustawy zwalnia agentów turystycznych z wymogów otrzymania świadczenia postojowego, tj. konieczności wykazania spadku przychodu o 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku albo zawieszenie działalności po 31 stycznia 2020 r. Zachowane jednak zostały, o czym już wspominałam, zasady dotyczące ograniczenia liczby pobrania świadczenia – maksymalnie można je otrzymać trzy razy. Skoro więc agent nie pobrał jeszcze świadczenia, to może złożyć o nie wniosek na nowych zasadach.
Inne zasady dotyczą dodatkowego świadczenia postojowego. Zgodnie z art. 15zs1 ust. 1 specustawy agent ma prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli wykaże, że przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. To jednak nie wszystko. Ze wspomnianego artykułu wynika, że dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje tylko wtedy, jeśli wnioskodawca już pobrał świadczenie na podstawie art. 15zs specustawy. To oznacza, że osoba, która nie pobrała jeszcze zwykłego świadczenia, nie może otrzymać dodatkowego świadczenia. Prowadzi to do wniosku, że w opisywanej sytuacji agent powinien w pierwszej kolejności złożyć wniosek o zwykłe świadczenie, a dopiero później o dodatkowe świadczenie.
▶ Jestem agentem turystycznym. Pobrałem świadczenie postojowe tylko raz, bo później mój przychód nieco wzrósł i obawiałem się, że nie otrzymam go po raz kolejny albo że będę musiał je zwrócić. Mój przychód jest jednak zdecydowanie niższy niż w ubiegłym roku. Czy będę miał prawo do świadczenia postojowego lub dodatkowego świadczenia postojowego?
Jak już wspomniano wyżej, nowe brzmienie art. 15zq ust. 6 specustawy zwalnia agentów turystycznych z wymogów otrzymania świadczenia postojowego, tj. konieczności wykazania spadku przychodu o 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku albo zawieszenie działalności po 31 stycznia 2020 r. Zachowane przy tym jednak zostały zasady dotyczące ograniczenia liczby pobrania świadczenia – maksymalnie trzy razy. Przypomnijmy, że we wniosku o świadczenie przyznawane po raz drugi lub trzeci trzeba tylko oświadczyć, że sytuacja materialna nie uległa zmianie. ZUS jednak nie wyjaśniał, co to dokładnie oznacza, dlatego część przedsiębiorców, którzy zanotowali lekki wzrost przychodu, nie składała wniosku o kolejne świadczenia.
Skoro więc agent pobrał świadczenie tylko raz, to może otrzymać je jeszcze dwa razy. Składając je po raz pierwszy na nowych zasadach, obowiązujących od 15 października, nie trzeba już jednak wykazywać spadku przychodu. Po jego otrzymaniu do wniosku o kolejne świadczenie, a więc już trzecie, ponownie trzeba będzie tylko dołączyć oświadczenie, że sytuacja materialna osoby ubiegającej się o pieniądze nie uległa zmianie.
Inne zasady dotyczą dodatkowego świadczenia postojowego. Agent może mieć prawo do dodatkowego świadczenia postojowego na podstawie art. 15zs1 ust. 1 specustawy, o ile przynajmniej raz pobrał już zwykłe świadczenie postojowe. W opisywanym przypadku zostało ono już pobrane wcześniej, co oznacza, że będzie można złożyć wnioski zarówno o kolejne zwykłe świadczenie, jaki i dodatkowe świadczenie postojowe. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak wykazanie, że przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
▶ Jestem agentem turystycznym. Pobrałem świadczenie postojowe już trzykrotnie. Czy i w jakiej wysokości mogę otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe? Czy świadczenie to wzrośnie w 2021 r.?
Skoro agent pobrał świadczenie na dotychczasowych zasadach już trzykrotnie, to nie będzie mógł pobrać świadczenia po raz kolejny. Możliwe będzie jednak pobranie dodatkowego świadczenia postojowego na zasadach określonych w nowych przepisach, o ile zostanie spełniony warunek spadku przychodu przynajmniej o 75 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r.
Dodatkowe świadczenie przysługuje w wysokości określonej w art. 15zr ust. 1 specustawy, a więc w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. To oznacza, że osoba uprawniona otrzyma 2080 zł. O dodatkowe świadczenie postojowe można wystąpić w terminie do trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Skoro mamy już październik, to z pewnością pomoc będzie można występować nawet w 2021 r. Przy czym art. 15zr ust. 1 specustawy odwołuje się bezpośrednio do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., a nie w roku składania wniosku. Oznacza to, że nawet jeśli wniosek zostanie złożony w styczniu, to przedsiębiorca i tak otrzyma świadczenie postojowe w tej samej wysokości, co by otrzymał obecnie.
▶ Prowadzę działalność gospodarczą jako agent turystyczny. Chciałbym otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe. Jak mam udowodnić 75-proc. spadek przychodu w stosunku do poprzedniego roku?
Na etapie składania wniosku przedsiębiorca nie musi nic udowadniać. Wystarczy, że złoży oświadczenie o spadku przychodu. Dokument ten jest składany pod rygorem odpowiedzialności karnej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w każdej chwili ZUS na podstawie informacji z Krajowej Administracji Skarbowej może uznać, że przedsiębiorca wprowadził organ w błąd i nakazać zwrot nienależnego świadczenia.
Zanim 15 października weszła w życie kolejna część ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639), zmieniająca ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. 2020 r. poz. 1639), prezydent 8 października zdążył podpisać ustawę zmieniającą dopiero co uzgodnione przepisy. Nowela ta – ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 747) – przyznaje agentom turystycznym prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. Tempo zmian spowodowało, że przedsiębiorcy gubią się w nowych przepisach. Dziś odpowiadamy na pytania, które już napłynęły do redakcji.