Od dzisiaj przedsiębiorcy z branż turystycznej, estradowej i wystawienniczej będą mogli wnioskować do ZUS o dodatkowe wsparcie. Przewiduje ją nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).
Nowe przepisy wprowadzają trzy formy pomocy dla przedsiębiorców – zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące, pierwsze postojowe i dodatkowe postojowe. O ich przyznaniu mają decydować różne przesłanki, z których kluczowe będzie prowadzenie firmy pod określonym kodem PKD. Do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej do ZUS wpłynęło ok. 6,5 mln wniosków o rozmaite świadczenia pomocowe.
Świadczenie Komu przysługuje Na jakich zasadach Za jaki okres Do kogo wniosek
Zwolnienie ze składek Płatnikom prowadzącym przeważającą działalność pod kodem PKD: ■ 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski) ■ 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) ■ 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych) ■ 79.11.A (działalność agentów turystycznych) ■ 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) ■ 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów) ■ 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych) ■ 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych) ■ 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni) ■ 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana) ■ 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna) Płatnik musi spełnić następujące warunki: ■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD ■ dokonać zgłoszenia jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. ■ mieć przychód z przeważającej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie, niższy co najmniej o 75 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Wniosek o zwolnienie ze składek musi zostać wysłany do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych do 30 listopada br. Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku muszą trafić do ZUS najpóźniej do 31 października br. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres
Pierwsze postojowe Płatnikom, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.11.A (agenci turystyczni) Płatnicy prowadzący przeważającą działalność pod tym kodem PKD: ■ muszą prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. ■ odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności w następstwie COVID-19 ■ nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że płacą składki emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Przysługuje maksymalnie trzy razy Wniosek o postojowe musi zostać wysłany do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych Świadczenie nie przysługuje, jeżeli przedsiębiorca pobierał je wcześniej
Pierwsze postojowe Płatnikom, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.90.A (przewodnicy turystyczni) Płatnicy prowadzący przeważającą działalność pod tym kodem PKD muszą: ■ odnotować przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 ■ zawiesić prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 sierpnia 2019 r. ■ prowadzić działalność o charakterze sezonowym i w 2019 r. wykonywać ją przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy Przysługuje maksymalnie trzy razy Wniosek o postojowe musi zostać wysłany do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych Jeżeli postojowe zostało już wcześniej wypłacone trzykrotnie, nie przysługuje ponownie
Dodatkowe postojowe Płatnikom prowadzącym przeważającą działalność pod kodem PKD: ■ 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski) ■ 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych) ■ 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych) ■ 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych) ■ 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni) ■ 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana) ■ 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna) Płatnicy prowadzący przeważającą działalność pod tymi kodami PKD mogą ubiegać się o dodatkowe postojowe, jeżeli: ■ ich przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. ■ wcześniej skorzystali ze świadczenia postojowego (otrzymali co najmniej jedno świadczenie) Przysługuje maksymalnie trzy razy Wniosek o dodatkowe postojowe musi zostać wysłany do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych
Dodatkowe postojowe na podstawie ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciw działania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747) Płatnikom prowadzącym przeważającą działalność pod kodem PKD 79.11.A (agenci turystyczni) Płatnicy prowadzący przeważającą działalność pod tymi kodami PKD mogą ubiegać się o dodatkowe postojowe, jeżeli: ■ ich przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. ■ wcześniej skorzystali ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie) Przysługuje maksymalnie trzy razy Wniosek o dodatkowe postojowe musi zostać wysłany do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych