W jaki sposób zaewidencjonować kartę paliwową? Jakie zapisy przy sprzedaży węgla z podatkiem akcyzowym finalnemu nabywcy? Jak ująć towary handlowe podlegające przekwalifikowaniu na środki trwałe?
Firma wykorzystuje wydawane przez koncerny paliwowe karty paliwowe do zakupu paliwa do służbowych pojazdów na stacjach benzynowych należących do tych koncernów. Jak będzie wyglądało podatkowe rozliczenie nabycia tego paliwa oraz jak ująć tę operację gospodarczą w księgach rachunkowych?
Jak ponadto będzie wyglądało podatkowe rozliczenie, w sytuacji gdy przedsiębiorca pełni funkcję pośrednika między koncernem paliwowym, z którym zawiera umowę o wydanie i użytkowanie kart paliwowych, a swoimi kontrahentami, którym te karty udostępnia – na podstawie zawartej z nimi umowy – do używania? Jak ująć w ewidencji księgowej koncernu paliwowego ubezpieczenie udzielonego kredytu kupieckiego w związku ze sprzedażą towarów i usług objętych pakietem kart paliwowych w celu zminimalizowania ryzyka nieotrzymania zapłaty od kontrahentów uczestniczących w tego typu transakcjach?