ZUS odmówił renty z niezdolności do pracy i sąd okręgowy utrzymał decyzję ZUS. Kilka dni po wyroku przeszedłem kolejne badania lekarskie, które wykazały pogorszenie stanu zdrowia. Czy mogę wykorzystać te dokumenty w apelacji od wyroku i wnioskować ponownie o powołanie biegłego?
Zgodnie z art. 368 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać m.in. powołanie – w razie potrzeby – nowych faktów lub dowodów. Może m.in. wnioskować o powołanie biegłego albo biegłych lekarzy w celu zbadania stanu zdrowia i wydania opinii, która to okoliczność może wpłynąć na decyzję sądu.
Co jednak istotne, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych możliwość zgłaszania nowych dowodów jest traktowana specyficznie. W orzecznictwie sądowym ugruntowane jest bowiem stanowisko, że w przypadku odwołania od decyzji ZUS przedmiotem orzekania jest stan sprawy, w tym jej stan faktyczny, istniejący w dacie zgłoszenia wniosku lub wydania decyzji (art. 4779 k.p.c.). Wskazuje się nadto, że skoro przedmiotem oceny sądu ubezpieczeń społecznych jest tylko stan rzeczy rozpoznany przez organ rentowy w wydanej decyzji, to apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji weryfikującego wydaną decyzję nie może opierać się na nowym dowodzie, który pojawił się po wyroku w pierwszej instancji. Takie okoliczności mogą stanowić podstawę ewentualnego ponownego wniosku o rentę i powinny wówczas podlegać ocenie organu rentowego (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt III AUa 650/17).
Reklama
Podobnie orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 329/15, wskazując, że wszelkie dokumenty obrazujące stan zdrowia ubezpieczonego po dacie zaskarżonej decyzji organu rentowego ze względu na specyfikę postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie mogą weryfikować oceny jego stanu zdrowia z daty wydania decyzji.
Czytelnik ma możliwość złożenia apelacji od niekorzystnego wyroku sądu okręgowego utrzymującego w mocy decyzję ZUS w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie może jednak w ramach tej apelacji argumentować za zmianą wyroku z powołaniem się na nową dokumentację medyczną będącą następstwem badań lekarskich przeprowadzonych po analizie sprawy przez ZUS i przez sąd pierwszej instancji. W tej sytuacji warto więc rozważyć zaniechanie składania apelacji na rzecz przygotowania kolejnego wniosku o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, do którego będzie załączona ta nowa dokumentacja medyczna.
Podstawa prawna
• art. 278, art. 290, art. 4779 par. 1 ustawy z 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75)